Lig Yönetmenliği

BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL HÜKÜMLER

Amaç:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, spor kulüpleri ve lig kurullarının işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2- Bu yönetmelik, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı etkinliklere katılan spor kulüplerini kapsar.

Dayanak:

Madde 3- Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonun Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana Tüzüğünün 2. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Federasyon: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu,

Başkan: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu başkanını,

Genel Sekreter: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu genel sekreterini,

Yönetim Kurulu: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurlunu,

Ulusal Lig Kurulu: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Fed. faaliyetlerini yürütmekle ilgili kurulu,

İl lig Kurulu: İllerde ve ilçelerde federasyon faaliyetlerini yürütmekle ilgili kurulu,

Spor kulübü: Tescili Yapılmış Çocuk, Oyun ve Gençlik ve Spor Kulübünü,

Oyuncu Çocuk: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüplerine üye oyuncu çocuğu,

Kategori: Oyuncu Çocukların yaş gruplarına göre yapılan sınıflandırmayı,

Temsilci: Federasyonca atanmış ildeki temsilciyi,

Federasyon Anneliği: Oyun, Spor geçmişi olan, Üniversite mezunu, il ya da ilçenin saygın kişiliği ile tanınan 40 yaşının üzerinden gün almış anneyi,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM-ESAS HÜKÜMLER

FEDERASYON LİG KURULU

Madde 5-Kuruluşu

1.Lig Kurulu, görev süresince bağlı bulundukları kulüplerle sahaya çıkmayacaklarını kabul ve taahhüt eden; İstanbul (2), Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana illerinden birer, illerin yarışma talimatında belirlenen sayıda lige katılan kulüpler adına iki temsilci, federasyon başkanı veya genel sekreter olmak üzere 9 üyeden oluşur.

2.Lig Kurulu 1. maddede belirlenmiş temsilcilerin seçimleri için lig faaliyetleri başlamadan önce olmak üzere 15 gün öncesinden çağrı yaparak toplantı yapar ve kurulda görev alacakları belirlemek için gizil oy-açık tasnif yaparak en çok oy alan temsilciler ile federasyon başkanı ve genel sekreterden oluşur.

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 6-Lig Kurulu başkanı federasyon başkanıdır.

1. Federasyon başkanının bulunmadığı oturumlara genel sekreter başkanlık yapar,

2. Lig Kurulu, kulüplerin federasyonla koordinasyonu sağlamak üzere bir koordinatör seçer,

3-Federasyon başkan ve genel sekreterin bulunmadığı durumlarda lig koordinatörü başkanlık eder.

Federasyon Lig Kurulu Toplantıları Ve Kararların Alınışı

Madde 7- Kararların niteliği

1.Lig Kurlu kararları tavsiye niteliğindedir,

2.Lig Kurulu, Federasyona, başta lige ait tüm düzenlemeler, talimatlar olmak üzere ligin kamuoyundaki gündemini belirlemek ve kalitesini artırmak amacı ile programları hazırlar, yönetim kurulu onayı ile de uygular.

Madde 8 – Toplanma Usul Ve Esasları

1.Lig Kurulu görev alanına giren konuları görüşmeler yapmak üzere yılda en az 2 toplantı yapar, her toplantıda bir sonraki toplantının tarihini tespit edebilir,

2.Başkan veya genel sekreter kendiliğinden veya lig koordinatörü gerekli olduğu takdirde lig kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir,

3.Lig Kurulu gereksinim duyduğu takdirde Federasyonun diğer kurul üyelerinin de görüşünü almak üzere toplantıya çağırabilir ancak bu üyelerin oy kullanma hakkı yoktur,

4.Kurul üyeleri toplantılara katılmak zorundadır, mazeretsiz bir toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer, toplantılara katılma durumunda kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz,

5.Kurul üyeliği düşen üyenin yerine yedek üye toplantıya çağrılır,

6.Lig Kurulu, aldığı veya verdiği tavsiye kararlarını yazılı hale getirip karar defterinde imza altına alarak Federasyon yönetim kuruluna sunar ve yönetim kururlu onayı ile uygulamaya konulur.

Federasyon Lig Kurulunun Görevleri

Madde 9-Lig kurlunun görevi, Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak üzere tavsiye kararları almaktır,

1.Ligleri tanımlamak

2.Bölge, grup, yarıfinal ve Türkiye finallerinde yer alacak takım sayılarını belirlemek,

3.Ligin statüsünü belirlemek,

4.Liglerin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek, planlamaları buna göre hazırlamak,

5.Liglere katılım koşullarını belirlemek, lig talimatını hazırlamak,

6.Düzenlenmesi düşünülen veya gündeme gelen kupalarla ilgili kriterleri, katılım koşullarını ve statülerini belirlemek,

7.Liglere katılacak kulüplerden istenecek taahhütnamelerinin içeriğini ve genel çerçevesini hazırlamak ve lig talimatına koymak,

8.Oyuncu çocuklara ilişkin kulüplerin yapacakları işleri ve düzenlemeleri belirleyip lig talimatında açıklamak,

9.Liglere katılan kulüplerin oyun liderleri, idarecileri ve yöneticileri ile ilgi koşulları lig talimatı ile belirlemek,

10.Oyun liglerinin oynanacağı salonların uygunluğu hakkında genel sekreterliğe rapor hazırlamak,

11.Formalarda ve salonlarda kullanılacak reklam ile sponsorların dosyalarını hazırlayıp federasyon yönetim kurulunun onayına sunmak,

12.Liglerde uygulanacak yaş kategorilerinin sınırlamaları belirlemek ve bunları lig talimatına koymak,

13.Liglerde oynanacak oyunları sezon başında lig talimatı ile birlikte yayınlamak,

Federasyon Lig Kurulunun Görev Süresi

Made 10- Lig kurulunun görev süresi 2 yıldır,

1.Federasyon Başkanının herhangi bir sebeple görevi bırakması ya da ayrılması neticesinde görev süresi 2 yıl olan lig kurulunun görev süresi de biter,

2.Lig Kurulu üyelerinin mazeretsiz 1 toplantıya katılmaması veya sağlık nedenleri ile görevini yapmasına engel bir durum oluştuğunda ilgili üyenin üyeliği sona erer yerine yedek üye toplantıya çağrılır, görev süresi doluncaya kadar devam eder,

3.Görev süresi sona erdiği tarih itibarı ile Çocuk Oyunları Ve Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulunun görev süresi bitimine 1 yıl kalması durumunda kurulun görevi genel kurula kadar devam eder.

İL LİG KURULU

Madde 11-Kuruluşu

1.İl Lig Kurulu, görev süresince bağlı bulundukları kulüplerle sahaya çıkmayacaklarını kabul ve taahhüt eden; yarışma talimatında belirlenen sayıda lige katılan kulüpler adına 9 temsilci, federasyonca atama ile gelen il temsilcisi ve İHK gelen 1 üye olmak üzere 11 üyeden oluşur.

2.İl Lig Kurulu 1. maddede belirlenmiş temsilcilerin seçimleri için Eylül ayının 15’ne kadar olmak üzere 15 gün öncesinden çağrı yaparak toplantı yapar ve kurul da görev alacakları belirlemek için gizil oy-açık tasnif yaparak en çok oy alan temsilciler ile federasyonca atama ile gelen il temsilcisi ve İHK gelen üye den oluşur. İl lig kurulu oluşması ile kurul kendi arasında seçimle genel sekreteri belirler.

3.İlçelerde mahalli yarışmaların yapılması il temsilcisinin Federasyon Genel Sekreterinin onayı ile ilçelere atayacağı ilçe temsilcisinin de il lig kurulunun kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yürütülür,

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 6-İl Lig Kurulu başkanı il temsilcisidir.

1. İl Temsilcisi bulunmadığı oturumlara genel sekreter başkanlık yapar,

2. İl Lig Kurulu, kulüplerle koordinasyonu sağlamak üzere bir koordinatör seçebilir,

3-İl Temsilcisi’nin ve genel sekreterin bulunmadığı durumlarda koordinatör başkanlık eder.

İL Lig Kurulu Toplantıları Ve Kararların Alınışı

Madde 7- Kararların niteliği

1.İl Lig Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir,

2. İl Lig Kurulu, Ulusal lig kurulunca hazırlanan Federasyon yönetim kurulunca onaylanan programlar çerçevesinde mahalli liglerin programını belirler, lige ait tüm düzenlemeleri yaparak Federasyonunun ligler üzerinde ve kamuoyundaki gündemini belirlemek ve kalitesini artırmak amacı ile programları hazırlar, genel sekreterliğin onayı ile de uygular.

Madde 8 – Toplanma Usul Ve Esasları

1.İl Lig Kurulu görev alanına giren konuları görüşmeler yapmak üzere ayda en az 2 toplantı yapar, her toplantıda bir sonraki toplantının tarihini tespit edebilir,

2. İl Temsilcisi veya genel sekreter kendiliğinden veya lig koordinatörü gerekli olduğu takdirde; il lig kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir,

3. İl Lig Kurulu gereksinim duyduğu takdirde Federasyonun ildeki diğer kurul üyelerinin de görüşünü almak üzere toplantıya çağırabilir ancak bu üyelerin oy kullanma hakkı yoktur,

4.Kurul üyeleri toplantılara katılmak zorundadır, mazeretsiz 2 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer,

5.Kurul üyeliği düşen üyenin yerine yedek üye toplantıya çağrılır,

6. İl Lig Kurulu, aldığı veya verdiği kararlarını yazılı hale getirip karar defterinde imza altına alarak ulusal lig kuruluna sunar ve genel sekreterin onayı ile uygulamaya konulur.

İl Lig Kurulunun Görevleri

Madde 9-Lig Kurulunun görevi, , Ulusal lig kuruluna ve genel sekretere sunmak üzere tavsiye kararları almaktır,

1.Mahalli Ligleri tanımlamak,

2.Mahalli ligde yer alacak takım sayılarını belirlemek,

3.Mahalli Ligin statüsünü belirlemek,

4. Mahalli Liglerin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek, planlamaları buna göre hazırlamak,

5. Mahalli Liglere katılım koşullarını belirlemek,

6. Mahalli olarak düzenlenmesi düşünülen veya gündeme gelen kupalarla ilgili kriterleri, katılım koşullarını ve statülerini belirlemek,

7. Mahalli Liglere katılacak kulüplerden taahhütnamelerini almak(kulüplerin yönetim kurullarınca karar altına alınması zorunludur.)

8. Oyuncu çocuklara ilişkin kulüplerin yapacakları işleri ve düzenlemeleri belirleyip lig talimatında açıklamak,

9. Mahalli Liglere katılan kulüplerin oyun liderleri, idarecileri ve yöneticileri ile ilgi koşulları lig talimatı doğrultusun da hareket etmelerin sağlamak,

10.Oyun liglerinin oynanacağı salonların uygunluğu ile ilgili çalışmaları yapmak,

11.Formalarda ve salonlarda kullanılacak reklam ile sponsorların dosyalarını hazırlayıp federasyon yönetim kurulunun onayına sunmak,

12.Lig talimatları doğrultunda kategoriler ile yaş sınırlamaları oyuncu kimlik kartlarının düzenlenmesini yerine getirmek,

13.İlindeki Oyun liderlerinin takibini yapmak, kademe terfileri için eğitim kuruluna bilgileri sunmak ve açılacak kurs ve seminerleri duyurmak,

14.Resmi ve özel kurumların, düzenlemek istedikleri çocuk oyunları, şenlik, festival ve yarışmalarla ilgili işlemleri yapar ve genel sekreterliğe bildirir,

15.Mahalli organizasyonlarda görev alanların hak edişleri Federasyonca belirlenmiş cetvel dahilinde hazırlanır ve genel sekreterliğe bildirilerek ödemeler yapılır.

16.Mahalli ligler dışında yapılacak olan çocuk oyunları, şenlik, festival ve yarışmalarda görev alanların hak edişleri il temsilciliği tarafından( Federasyonca belirlenmiş olan tutar altında olmamak kaydıyla ve Federasyonca belirlenen sistemde ödenir)planlama genel sekreterliğin onayı ile yürürlüğe girer.

İl Lig Kurulunun Görev Süresi

Madde 10- Lig kurulunu görev süresi 1 yıldır,

1.İl temsilcisinin herhangi bir sebeple görevi bırakması ya da ayrılması neticesinde görev süresi 1 yıl olan İl lig kurulunun görev süresi de biter,

2. İl Lig Kurulu üyelerinin mazeretsiz 1 toplantıya katılmaması veya sağlık nedenleri ile görevini yapmasına engel bir durum oluştuğunda ilgili üyenin üyeliği sona erer yerine yedek üye toplantıya çağrılır, görev süresi doluncaya kadar devam eder,

3.Görev süresi sona erdiği tarih itibarı ile İl temsilcisinin görev süresi bitimine 1 yıl kalması durumunda kurulun görevi yeni İl temsilcisinin atanmasına kadar devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-KATEGORİLER

Kategoriler

Madde 11-Çocuk oyunları ve spor kulüpleri federasyonu kategorileri yaş sınırlamaları ve geçişler lig talimatı ile her yıl için yeniden belirlenir.

1.Minikler

2.Küçükler

3.Yıldızlar

4.Gençler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-OYUN GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ

Oyun, Çocuk, Gençlik ve Spor Kulüpleri

Madde 12- Kuruluşu

1.5253 Sayılı kanun ile kurulur, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde işlemlerini yürütürler. Kulüpler faaliyetlerinde ise bu yönetmelik hükümlerine göre hareket ederler,

Madde 13- Mahalli liglere Katılım

1.Bu kanunla kurularak Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince Tescili yapılmış olan oyun, Çocuk, gençlik ve spor kulüpleri, bu yönetmelik ve lig talimatındaki hükümler göre hareket ederler,

2.Bu kanunla kurularak henüz tescil işlemini yapmamış olan kulüpler bu yönetmelik ve lig talimatındaki hükümler göre hareket ederler,

3.Oyun, Çocuk, Gençlik ve Spor kulüpleri mahalli liglere katılmak için mutlak yönetim kurulu kararı ile lig kurulu seçimlerine katılmak için, kulüp temsilcisinin ismini de yönetim kurulu kararı ile il temsilcisine bildirir,

4.Lig talimatında belirlenen müsabakalara ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirir,

BEŞİNCİ BÖLÜM-DİĞER HÜKÜMLER

FEDERASYON TEMSİLCİSİ, GÖZLEMCİ İLE MÜSABAKALARIN İZLENMESİ

Madde 15-İL lig kurulu başkanlığınca aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

1.Mahalli müsabakalar için İlinde varsa, Federasyon Genel Sekreterliğinin onayı ile yoksa federasyon temsilcisi görevlendirilmesini talep edebilir.

2.Mahalli müsabakalara gözlemci ataması İl temsilcisi tarafından lig kurulu üyeleri ile İHK üyeleri arasından yapar,

3.Müsabakalara atanan gözlemcilerden müsabaka ile her türlü raporları alır ve Federasyon Genel Sekreterliğine gerektiğinde rapor eder.

4.Müsabakalarda uygulamada eksiklik olduğu takdirde mutlaka Federasyon Genel Sekreteri ile görüşme yapar ve eksikliğin ne olduğu rapor eder.

YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR

Madde 16-Yönetmelik de yer alamayan hususlar hakkında karar Federasyon Yönetim Kurulu kararı ve onayı ile uygulanır.

Geçici Madde 1-Henüz hiç faaliyeti olmayan illerde lig kurulu oluşması Federasyon Genel Sekreterliğince Kurul başkanı(il temsilcisi) ve üye ataması ile yapılır.

Geçici Madde 2-Bu yönetmeliğin yayınlanmasından önce Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile yürütülmüş olan tüm işlemler, tesciller, talimatlar, lig faaliyetlerine ilişkin işlemler yayın tarihinden itibaren bu yönetmelik hükümlerine tabi kabul edilir.

Geçici Madde 3-İl temsilcileri; illerinde Federasyon faaliyetlerinin yeni başlamış olması nedeni ile gözlemci atamalarını başka bir spor dalından yapabilir. Ancak atama yapabilmesi için 10 yıl ulusal hakemlik yapmış olmalarını belgelemek zorundadırlar. Gözlemci olarak başvuru yapanların bu koşullarını yerine getirmeleri durumunda genel sekreterliğin onayından sonra görev verebilir

YÜRÜRLÜK

Madde 17-Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile hazırlanan bu yönetmelik 18.06.2011 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 18 – Yönetmelik hükümlerini Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı yürütür.