Hakem Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmelik, ÇOSKF hakemleri, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve ÇOSKF hakem kurullarının oluşması, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili tüm usûl ve esasları düzenler. Talimat hükümleri ÇOSKF tarafından kabul edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olamaz.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik, Merkez Hakem Kurulunu, il hakem kurullarını, hakemleri, hakem gözlemcilerini ve hakem eğitimcilerini kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonun Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana Tüzüğünün 2. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

ÇOSKF : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu,

Başkan : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu Başkanını,

Yönetim Kurulu : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Genel Sekreterlik : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu genel sekreterini,

Eğitim Kurulu : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu Eğitim kurulunu

Oyun ve Spor Kulübü : Tescili Yapılmış Çocuk, Oyun ve Gençlik ve Spor Kulübünü,

Lig Kurulu : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu müsabakalarını yürütmekten sorumlu olarak kurulan kurulu,

Merkez Hakem Kurulu (MHK) : Türkiye Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı olarak oluşturulan ve ülke genelinde Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri hakemleri, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve İl Hakem Kurulları ile ilgili idarî ve teknik tüm konulardan sorumlu olan kurulu,

İl Hakem Kurulu (İHK) : İllerde Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Hakemleri ile ilgili idarî ve teknik konulardan sorumlu olarak kurulan kurulu,

İl Temsilcisi : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisini,

Ceza kurulu : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Ceza Kurulunu, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER

HAKEM KURULLARI VE ÇEŞİTLERİ

Madde 5- Federasyon; hakemler, hakem gözlemcileri ve hakem eğitimcileri ile ilgili işlerini aşağıdaki kurulları aracılığı ile yürütür:

1. Merkez Hakem Kurulu,

2. İl Hakem Kurulu,

3. Gerekli hâllerde MHK’nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulacak alt komiteler.

MERKEZ HAKEM KURULU (MHK)

Madde 6 – MHK’nin Kuruluşu

1. Federasyon Başkanının MHK Başkanlığına atadığı kişi tarafından hazırlanarak Federasyon Başkanının görüşüne sunulan (Başkan hariç) en az dört, en fazla sekiz üyeden oluşur ve Federasyon Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur,

2. MHK’ ye seçilecek üyeler 7. maddede belirtilen niteliklere sahip olmalıdırlar,

3. Üyelerden birinin görevden ayrılması hâlinde, aynı yöntemle yeni bir üye atanabilir,

4. MHK’ ye atanacak üyelerden en az 1 (bir) üyenin, spor branşlarından ulusal hakem lisansına sahip olması zorunludur,

5. Merkez Hakem Kurulu, ilk toplantıda aralarından bir Başkan Yardımcısı ile bir Genel Sekreter seçer. Başkan, ihtiyaç hâlinde kurul üyelerine özel görev ve sorumluluklar verebilir.

MHK’DE YER ALACAK ÜYELERDE ARANACAK NİTELİKLER;

Madde 7- MHK’de yer alacak üyelerde aşağıdaki nitelikler aranır:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları tercih sebebidir.)

3. Herhangi bir spor branşında Uluslararası veya en az 3 yıl müddetle Ulusal veya bölgesel Hakemliği yapmış olmak.

4. Ceza Kurulları tarafından ceza talimatlarına göre 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak.

5. Trafik suçları hariç, 3 aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

6. Kuruldaki görevi süresince hakem derneklerinin yönetim kurullarında yer almamak, ÇOSKF programlarında faaliyet gösteren kulüplerde yönetim kurulu üyesi, idareci, oyun lideri veya faal sporcu olarak görevli bulunmamak.

MHK TOPLANTILARI VE KARARLARIN ALINIŞI

Madde 8 – MHK toplantılarında MHK’nin görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan ve 9. maddede belirtilen konular değerlendirilir ve kararlar aşağıdaki şekilde alınır. Federasyon Başkanı gerekli gördüğünde MHK toplantılarına katılır.

1. Federasyon Başkanı katıldığı toplantılarda, kurula başkanlık yapar.

2. Federasyon Başkanı toplantıda olmadığı zaman Genel Sekreter, MHK Başkanı, MHK Başkanının bulunmadığı hâllerde MHK Başkan Yardımcısı, o da yoksa MHK Genel Sekreteri kurula başkanlık yapar.

3. MHK en az ayda bir defa olmak üzere kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. Federasyon Başkanı gerekli gördüğü zamanlarda kurulu toplantıya davet edebilir.

4. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde, toplantı başkanının oyu iki oy sayılır.

5. Kurulda alınacak tüm kararlar, karar defterine yazılır, üyelerce imzalanır ve Federasyon Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

MHK’NİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 9 – MHK’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1. Gerektiğinde uluslararası ve özel müsabakalar ile yurt içinde ÇOSKF tarafından düzenlenen özel ve resmî müsabakalarda görev yapacak baş ve yardımcı hakemleri atamak,

2. Uluslararası çocuk oyunları ile ilgili gelişmeleri zamanında hakemlere, hakem gözlemcilerine ve hakem eğitimcilerine bildirmek,

3. Hakemlerin müsabaka yönetimlerini takip etmek ve değerlendirmek için hakem gözlemciliği müessesesini düzenlemek,

4. Sezon başlarında hakem gözlemcilerinin isimlerini saptayarak klasmanlara ayırmak ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulunun onayını müteakip yayınlamak, müsabakalara hakem gözlemcisi atamak,

5. Görevlendireceği hakem gözlemcileri tarafından düzenlenen hakem değerlendirme çizelgelerine göre ÇOSKF hakemlerinin müsabaka yönetimlerini değerlendirmek,

6. Hakemlerin istek ve şikâyetlerini inceleyerek cevaplandırmak,

7. Hakemlerden durumu uygun olanların bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir üst dereceye yükselmelerine karar vermek,

8. Hakemlerin müsabaka yönetimlerinde görülen noksanlıklarla ilgili olarak eğitici nitelikte sözlü ve yazılı değerlendirmelerde bulunmak, hakem gözlemcisi tarafından düzenlenen değerlendirme çizelgesinin bir suretinin hakemlere verilmesini sağlamak, sezon başlarında değerlendirme çizelgelerinin hangi tür müsabakalar için düzenleneceğini kararlaştırarak ilgililere duyurmak,

9. Hakemlerin tek tip kıyafetle müsabaka yönetmesini sağlamak,

10. Hakemlerin müsabaka yönetimi dışında kalan genel durumları ve tutumları ile yakından ilgilenmek.

11. Ceza Talimatına göre suç sayılan bir fiili işleyen hakem, hakem gözlemcisi ve eğitimcileri hakkında soruşturma yapmak, gerektiği takdirde usulüne uygun olarak ÇOSKF Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

12. ÇOSKF yayınlarını takip ederek gerekli bilgi ve dokümanları hakemlere, hakem gözlemcilerine ve eğitimcilerine iletmek,

13. Federasyon Yönetim Kurulunun onayını alarak seminer düzenlemek, seminerlerde ve izin verilen illerde düzenlenecek kurslarda görev yapacak eğitimcileri tespit etmek (MHK, açacağı kurs ve seminerler için ÇOSKF Eğitim Kurulu ile işbirliği yapar ve desteğini alır),

13.a. ÇOSKF sezonunun başlamasından önce ve gerekli görülen zamanlarda düzenlenecek geliştirme seminerlerine katılacak hakemleri, İl Hakem Kurullarından gelen faal hakem listelerinden de yararlanarak belirlemek ve seminerlere davet etmek,

13.b. İllerden gelen hakem kursu açılmasına ilişkin talepleri değerlendirerek uygun gördüklerini Yönetim Kurulunun onayına sunmak, Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle ilgili ille koordineli olarak kursun açılmasını sağlamak,

13.c. ÇOSKF nun düzenleyeceği seminerlere katılacak eğitimciler ile hakemleri tespit etmek ve katılımlarını sağlamak,

14. İHK’lerce birinci derecede verilmiş kararları inceleyip kesin hükme bağlamak,

15. İHK’lerin çalışmalarını denetlemek, gerektiği hâllerde toplantılarına katılmak,

16. Hakem, hakem gözlemcisi ve eğitimciler için ulusal geliştirme programı ve 4 yıllık stratejik planı hazırlamak ve uygulamak,

17. Gerektiğinde uluslararası seviyede kurs ve geliştirme seminerleri açılmasını ve yabancı eğitimci çağırılmasını, yabancı ülkelerde açılan geliştirme seminerlerine hakem ve hakem eğitimcileri gönderilmesini Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

18. ÇOSKF Eğitim Kurulu tarafından açılacak oyuncu liderliği kurslarında Oyun Kuralları Bilgisi dersini vermek üzere bir hakem eğitimcisi görevlendirmek,

19. MHK’nin yıllık faaliyet planını hazırlamak ve bütçesiyle ilgili öneriyi ÇOSKF Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

20. MHK’nin teşkilatlanma, çalışma prensipleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili bu Yönetmelikte gerekecek değişiklikleri hazırlamak ve ÇOSKF Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

21. Hakemlerin, hakem gözlemcileri ve eğitimcilerinin geliştirilmesi, bunların klasman ve unvanlara ayrılması, şartlarının belirlenmesi ve diğer iç talimat ve genelgeleri hazırlamak, değişiklik yapmak ve ÇOSKF Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

22. Her yıl hakem, hakem gözlemcileri ve eğitimcilerinin klasman ve kadrolarını belirleyerek ÇOSKF Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

23. Hakem, hakem gözlemcileri ile eğitimcilere ödenecek tazminat ve yollukların miktarını tespit etmek, yöntemlerini belirleyerek ÇOSKF Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

24. Müsabaka sırasında oyun kurallarıyla ilgili olarak çıkabilecek anlaşmazlıklarda, ÇOSKF Yönetim Kurulunun konuyla ilgili vereceği karara yardımcı olmak için görüş bildirmek,

25. Hakem, hakem gözlemcileri ile eğitimcilerinin görevlendirme ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,

26. Hakem Bilgi Formunu düzenleyerek her hakeme ait özlük işleri ile ilgili bilgileri içeren dosya tutmak,

27. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla Yönetim Kurulunun onayını alarak alt komiteler kurmak.

28. Aday hakem kursları ve ulusal hakemliğe yükseltilme sınavlarında kullanılmak üzere soru bankası oluşturmak,

MHK ÜYELERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 10 – MHK üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1. Başkan;

1.a. MHK’nin yetki ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan konuların düzenli olarak yürütülmesi için işbirliği ve uygulama bütünlüğünü sağlamak,

1.b. MHK toplantılarına başkanlık etmek,

1.c.. MHK tarafından alınacak kararların Federasyonun ilgili birimlerince yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek,

1.d. Gerekli görüldüğü durumlarda alt komitelere başkanlık yapmak,

1.e. Bu Talimat çerçevesinde MHK üyelerine görev vermek,

1.f. ÇOSKF Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

2. Başkan Yardımcısı;

2.a. MHK Başkanının olmadığı toplantılara başkanlık etmek,

2 .b. MHK Başkanının olmadığı durumlarda bu Yönetmeliğin Başkana verdiği yetki ve sorumlulukları üstlenmek,

2.c. MHK Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

3. Genel Sekreter;

3.a. MHK Başkanı ile Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılara başkanlık etmek,

3.b. MHK sekretarya görevini sürdürmek, bu görev için gerekli alt yapıyı hazırlamak, varsa alt yapıda bulunan görevlilerin çalışmalarını denetlemek,

3.c. MHK tarafından alınan kararların ilgili İl lig kurullarına, Hakemlere, Hakem Gözlemcilerine, Hakem Eğitimcilerine ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlara ulaşmasını sağlamak,

3.d. Gündemdeki konuları belirleyerek MHK Başkanı ve üyelerinin de görüşleri doğrultusunda toplantı gündemini oluşturup MHK toplantılarına sunmak; toplantıda alınan kararların karar defterine yazılarak imzalanmasını sağlamak ve Federasyon Başkanına onaylatıp ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini izleyerek MHK’ ye bilgi vermek,

3.e. Hakem ve Hakem Gözlemcilerinin görevli oldukları müsabakalara ilişkin bilgilerin Federasyonun web sayfası aracılığı ile internet ortamında duyurulmasını sağlamak,

MHK’NİN GÖREV SÜRESİ

Madde 11 – MHK’nin görev süresi 3 yıldır. Bu süre dolmadan Federasyon Başkanının görevinden ayrılması veya değişmesi hâlinde görev süresi biter. Yeni kurul göreve başlayıncaya kadar eskisi göreve devam eder.

MHK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

Madde 12 – Merkez Hakem Kurulu Üyeliği;

1. Kurulun görev süresinin bitmesi,

2. Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,

3. Mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya gelmemesi,

4. Federasyon Başkanının görevden ayrılması,

5. Yedinci maddedeki niteliklerin kaybedilmesi,

6. Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile

sona erer.

ALT KOMİTELER

Madde 13 – MHK, görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek için alt komiteler kurabilir. Alt komitelerin başkanları ve üyeleri MHK tarafından seçilerek kuruluş gerekçeleri, görev alanları ile görev, yetki ve sorumlukları da belirtilmek suretiyle Federasyon Başkanının ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Alt komiteler tarafından yapılacak hakem atamaları ve alınacak kararların uygulanabilmesi için MHK onayı gerekir. Alt komitelerin teşkilatlanmaları, başkanlarının ve üyelerinin görev ve sorumlulukları iç yönerge ve genelge ile belirlenir.

TÜRKİYE OYUN LİGLERİ HAKEM VE HAKEM GÖZLEMCİSİ ATAMA KOMİTESİ

Madde 14 – MHK, Türkiye Oyun Ligleri müsabakalarına hakem atamalarına yardımcı olması için Türkiye oyun Ligleri Hakem Danışma ve Hakem Gözlemcisi Atama Komitesi” kurabilir. Oluşturulan komite, Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar.

Türkiye Oyun Ligleri Hakem Gözlemcisi Atama Komitesinin üye sayısı, katılan takım ve oluşturulan grup sayısına bağlı olarak her yıl MHK tarafından 4 kişiyi geçmeyecek şekilde yeniden belirlenerek Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Kurul üyelerinin yapılacak toplantılara gidiş-geliş ücreti ve yevmiyeleri Federasyon tarafından ödenir.

İL HAKEM KURULLARI

Madde 15- İHK’nin Kuruluşu; Toplantı Usûl ve Esasları.

1. İHK’nin başkanı İl Temsilcisidir. Bu kurul başkan hariç 18. maddedeki niteliklere sahip olanlar arasından iki yılda bir ilgili ilin faal hakemlerinin en az %70’inin katılımı ile yapılan seçim sonucu en çok oyu alan 4 (dört) üyeden oluşur.

İHK, ildeki faal hakemlerin seçime katılım oranı %70’i bulmadığı takdirde, izleyen 7 gün içinde faal hakemlerin yarısından 1 fazlasının katılımı ile yapılacak seçim sonucu en çok oyu alan 4 (dört) üyeden oluşur.

İHK, ilk toplantısında İHK üyeleri arasından bir sekreter seçer. Sekreter, İl Temsilcisinin bulunmadığı hâllerde kurul toplantılarına başkanlık yapar.

2. İHK, İl Temsilcisinin veya İl Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda İHK Sekreterinin daveti ile toplanır.

İHK’NİN GÖREV SÜRESİ

Madde 16 – İHK’nin görev süresi 2 (iki) yıldır. İller iki yılda bir en geç Eylül ayının sonuna kadar faal hakemlerin en az %70’inin katılımı ile yapılan seçim sonucunda, İHK’nin 4 asil, 4 yedek üyesini belirler ve düzenlenen tutanakla birlikte bağlı oldukları kuruluş aracılığı ile sonuçları Federasyona bildirirler. Yeni kurul seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder.

İl Temsilcisinin görevinin herhangi bir şekilde sona ermesi veya İHK tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerde aksaklıklar meydana gelmesi hâlinde MHK’nin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile İHK’nin görevi topluca sona erer.

İHK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ;

Madde 17 – İl Hakem Kurulu Üyeliği;

1. Kurulun görev süresinin bitmesi,

2. Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,

3. Mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya gelmemesi,

4. 18. maddedeki niteliklerin kaybedilmesi,

5. MHK’nin gerekçeli teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile

sona erer.

İHK ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER;

Madde 18 – İHK üyelerinde aranacak nitelikler;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

3. Uluslararası, en az 5 (beş) yıl süreyle ulusal veya en az 10 (on) yıl süreyle il hakemliği yapmış olmak,

Ancak belirtilen kategorilerde yeterli sayıda faal olmayan üye bulunamayan illerde, 3. maddede belirtilen niteliklere sahip faal hakemler de görev alabilirler,

4.. Faal hakemlerle de aday sayısının tamamlanamaması hâlinde, eksik kalan aday sayısı, faal olmayan aday adayı hakemlerden kıdem sıralaması yapılmak suretiyle 8’e tamamlanır.

Gerekli sayıya bu şekilde de ulaşılamıyorsa, aynı usûl faal hakemlere uygulanmak sûretiyle aday sayısı 4’e tamamlanır.

5. Ceza kurullarınca 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak,

6. Trafik suçları hariç, 3 aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,

COSKF branşında faal idareci, menajer, antrenör , sporcu ve hakem derneklerinin yönetim kurullarında görevli olanlar İHK üyesi olamazlar.

İHK TOPLANTILARI VE KARARLARIN ALINIŞI

Madde 19 – İHK toplantılarında kararlar aşağıdaki şekilde alınır;

1. İl Temsilcisinin bulunduğu toplantılarda, kurula İl Temsilcisi başkanlık yapar.

2. İl Temsilcisinin bulunmadığı toplantılarda kurula İHK sekreteri başkanlık yapar.

3. İHK en az 15 günde bir veya COSKF İl Temsilcisinin gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.

4. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde, toplantı başkanının oyu iki oy sayılır.

5. Kurulda alınan tüm kararlar, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

İHK’NİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 20 – İHK’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1. İl müsabakalarına hakem ve hakem gözlemcisi atamalarını yapmak; atamaları ilgililere duyurmak,

2. İlde kayıtlı hakemleri görevlendireceği hakem gözlemcileri ile denetlemek,

3. Aday hakemlik kursu açılması için Federasyona müracaat etmek,

4. Aday hakemleri saha denemelerine tabi tutmak,

5. İlde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, il hakemliği veya ulusal hakemliğe yükseltilmesini uygun gördüğü hakemler için MHK’ye teklifte bulunmak,

6. MHK tarafından tutulan hakem sicilleri için lüzumlu belgeleri temin ederek MHK’ye göndermek,

7. Oyun kurallarının hakemler tarafından uygulanış biçimi ile ilgili anlaşmazlık veya farklılık olması hâlinde, sorunun birinci derecede çözümü için, MHK’ye başvurmak,

8. Hakemlerin müsabaka yönetimiyle ilgili olarak geçici veya sürekli kısıtlamayı gerektiren hâllerde, sebebini ilgili hakeme duyurmak ve hakemin savunmasını istemek; hakemin 7 (yedi) gün içinde vereceği savunması ile birlikte kurulun düşüncelerini de ekleyerek MHK’ye iletmek,

9. Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalara yazı, çizgi ve skor hakemlerini atamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – HAKEMLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

HAKEMLİK DERECELERİ

Madde 21- Hakemlik dereceleri aşağıdaki gibidir:

1. Aday Hakemlik,

2. İl Hakemliği,

3. Ulusal Aday Hakemliği,

4. Ulusal Hakemlik,

5. Uluslararası Aday Hakemlik,

6. Uluslararası Hakemlik.

ADAY HAKEM KURSU

Madde 22- Aday hakem kursu talep eden illerde, 9/13. madde hükümleri çerçevesinde, İl ile koordine etmek koşuluyla MHK tarafından aday hakem kursu açılır.

Bu kursa katılabilmek için;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

3. 19 yaşından gün almış ve 36 yaşından (içinde bulunan takvim yılının 36 Aralık tarihi temel alınır ) gün almamış olmak, (Son 5 yılını faal sporcu veya diğer dallarda antrenör olarak geçirenler için 40 yaşından gün almamış olmak),

4. Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak (Asabiye, Ortopedi, Göz ve Kulak doktorundan rapor),

5. Adli sicil kaydı bulunmamak,

6. Ceza Kurullarınca 6 (altı) aydan fazla cezalandırılmamış olmak,

Yukarıdaki şartları taşıyan ve kursa düzenli devam edenler kurs sonunda yazılı, sözlü ve yazı hakemliği sınavına tabi tutulurlar.

MHK tarafından hazırlanan sınav soruları, sınav sırasında ve yerinde bütün sınava katılanların huzurunda MHK gözlemcisi denetiminde adaylara dağıtılır. Sınav bitiminde toplanan sınav kâğıtları görevli hakem eğitimcisi tarafından değerlendirilerek Federasyona gönderilir. Kursta her sınavdan en az 70 puan alarak başarılı olanlar Aday hakem olurlar ve bu Talimat uyarınca müsabakalarda görevlendirilirler. Aday hakem olarak saha denemesinde en az 70 puan alarak başarılı olan hakemler İl Hakemliğine yükseltilir.

HAKEMLİK YAPMANIN ŞARTLARI

Madde 23 – Hakemler, görev yapabilmek için aşağıda belirtilen şartlara sahip olmalıdırlar;

1 MHK kararıyla hakem kimlik kartı almış, son vizesi yapılmış ve faal hakem listesinde yer almış olmak,

2. Yurt dışında hakem kimlik kartı almış ve hakemlik yapmış T.C. vatandaşları için MHK’nin vereceği hakem kimlik kartı sahip bulunmak (MHK; bu gibilerin yabancı hakem kimlik kartı ve belgelerini inceleyerek kabul ettiği takdirde, yabancı dereceye uyan hakem kimlik kartı verir.),

3. Yabancı Federasyonlardan aldığı hakem kimlik kartı ile Türkiye’de hakemlik yapmak isteyen yabancı uyruklu hakemler için; bağlı bulundukları ülke Federasyonlarının iznini almış olmak,

4. 55 yaşını tamamlamamış olmak (55 yaşını doldurduğu yılın 31 Aralık gününe kadar hakemlik yapabilir).

Çocuk Oyunları ve Spor kulüpleri Federasyonu kapsamında faal olarak idarecilik, menajerlik, oyun liderliği yapmakta olanlar hakemlik yapamazlar.

HAKEMLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ

Madde 24 – Hakemlerin görevlendirilme esasları şunlardır;

1. Aday Hakemler; İl ve İlçe müsabakalarında İHK tarafından 34. madde çerçevesinde müsabakalarda her kademedeki hakemlik de görevlendirilebilir.

2. İl Hakemleri; İHK tarafından yetki alanı içindeki müsabakalarda her türlü göreve atanabilirler. MHK tarafından her türlü iller arası müsabakada baş ve yardımcı hakem olarak görevlendirilebilirler.

3. Ulusal Aday Hakemler; gerek İHK gerekse MHK tarafından uygun görülen müsabakalarda her türlü görevi yapabilirler.

4. Ulusal Hakemler; MHK ve İHK tarafından atandıkları resmî ve özel statülü müsabakalarda her türlü görevi yapabilirler.

5. Uluslararası Aday, Uluslararası ve COSKF Uluslararası Hakemleri; her tür müsabakada bütün görevleri yapabilirler.

ULUSLARARASI ADAY HAKEM BİLDİRİMİ

Madde 25 – MHK tarafından ÇOSKF kriterlerine göre ulusal hakemler arasından 40.3. madde hükümleri çerçevesinde seçilerek Yönetim Kuruluna önerilen hakemlerden uygun bulunanlar, Federasyon tarafından uluslararası aday hakemlik için ÇOSKF’ye bildirilirler.

YURT DIŞI MÜSABAKALARDA GÖREVLENDİRME ESASLARI

Madde 26 – Uluslararası Hakemler MHK ve İHK tarafından görevlendirildikleri müsabakaları yönetirler. Bu hakemlerin yurt dışında görevlendirilmelerine esas olmak üzere yurt içindeki başarı durumu MHK tarafından tespit edilir. Her yıl başarı durumları 40,3. madde

şartları göz önüne alınarak MHK’nin yaptığı sıralama, Federasyon tarafından liste hâlinde ÇOSKF’ YE bildirilir. Geçerli bir mazereti olmadan yurt içinde verilen görevleri yapmayan veya disiplinsiz davranışları nedeniyle cezalandırılan hakemlere, Federasyonun bilgisi dışında çeşitli kuruluşlarca verilen hakemlik görevleri ilgili birimlere bildirilerek iptali istenir.

HAKEM KİMLİK KARTLARININ VERİLMESİ VE VİZESİ

Madde 27 – Her sezon başlangıcında tüm hakemlerin kartları vize edilir. Vize işlemleri MHK tarafından yapılır. Federasyon yeni kartlar ve vize bedellerini her sezon başında ilan eder.

MHK’nin lüzum gördüğü tarihlerde açılacak seminerlere katılması gereken hakemler, önceden yaptırmamışlarsa, kartlarını da vize edilmek üzere beraberlerinde getirmek zorundadırlar. Geçerli mazereti olmadan seminere katılmayan hakemlerin kartları vize edilmez.

YURT DIŞINA GİDEN HAKEMLERİN BULUNDUKLARI ÜLKEDE HAKEMLİK YAPMALARI

Madde 28 – Herhangi bir nedenle yurt dışına gitmiş olan hakemler, bulundukları ülkede hakemlik yapabilmek için Federasyondan izin almak zorundadırlar.

RAPORLARA DAYANILARAK HAKEMLER HAKKINDA ALINACAK KARARLAR

Madde 29 – Sezon sonuna kadar yönettikleri müsabakalarda Hakem Gözlemcileri tarafından hakemler için verilmiş raporlar incelenir. Bu raporlara ve MHK tarafından konulan kriterlere göre, hakemlerin yıllık sıralaması belirlenir.

VİZE EDİLMEYEN KİMLİK KARTLARINA İTİRAZ SÜRESİ

Madde 30 – Vize edilmeyen veya iptal edilen kart sahiplerine durumları Federasyonca tebliğ edilir. Böyle bir durumda kartı vize edilmeyen veya iptal edilen hakem, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Federasyona yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraz MHK tarafından 1 ay içerisinde incelenerek kesin karara bağlanır.

HAKEMLİK GÖREVİNE ARA VERİLMESİ

Madde 31 – Hakemlik görevine ara verilmesinin şartları:

1. Herhangi bir sebeple hakemliğe ara vermek isteyenler MHK’ye bir dilekçe ile başvururlar. Bunlar hakkında MHK’nin verdiği karar, şahsî dosyalarına işlenir. Bu durumdakilere o sezon için hakemlik verilmez.

2. Aralıksız olarak iki sezondan uzun süreyle hakemliğe ara verenlerin lisansları iptal edilir. Tekrar hakemlik yapmak isterlerse ara verdikleri hakemlik derecesinin sınavına yeniden tabi tutulurlar. Başarılı olanlar, hakemliğe ara verdikleri dereceden hakemlik görevine devam ederler. Daimi ikametinin bulunduğu yerde ÇOSKF müsabakası olmaması nedeniyle hakemlik yapamayanların mazeretleri üç sezon için geçerlidir.

3. Hakemler faal oldukları sürece verilen görevleri yapmaya mecburdurlar. Bir hakem, görevlendirildiği maç duyurusu yapıldıktan sonra aynı sezonda en çok üç defa geçerli mazeret beyan edebilir. İHK’ler, kendi görev alanına giren müsabakalarla ilgili olarak üç defadan fazla mazeret bildiren hakemlerin bu durumlarını belgeleri ile birlikte gereği için MHK’ye bildirirler. MHK, gerek İHK’lerden gelen gerekse kendi görevlendirmelerinde sürekli mazeret beyan ederek verilen görevleri aksatan hakemler hakkında düzenlenen dosyaları inceler; durumu sabit olanları yılın kalan bölümü için faal hakem listesinden çıkartır, sicillerine işler ve durumu bir yazı ile Federasyona bildirir.

HAKEMLİKTEN İSTİFA VE İSTİFANIN GERİ ALINMASI

Madde 32 – Hakemlikten istifa edip aynı sezon içerisinde geri alanlara o sezon sonuna kadar görev verilmez. İkinci defa istifa ettikten sonra geri alınmak istendiğinde 31,2. madde hükümleri uygulanır.

HAKEM KİMLİK KARTLARININ İPTALİ

Madde 33 – Hakem kartları, aşağıdaki şartlardan herhangi birisinin oluşması hâlinde MHK tarafından iptal edilir;

1. Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

2. Yönettikleri müsabakalarda; kasıtlı olarak Oyun Kuralları ile ilgili kural ihlali yapmak,

3. Gerçeğe uymayan rapor düzenlemek veya gerçeği gizlemek ya da taraflardan maddi veya manevi bir çıkar temin etmek,

4. Mazeretsiz olarak 2 yıl hakemlik yapmamak (Hakem kurullarında üye olarak görev alan faal hakemlerin, bu Talimat ile tüm hakemler için konu edilen hakları saklıdır),

5. Hakemlikten 2 defa istifa etmek.

HAKEMLERİN MÜSABAKA YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 34 – ÇOSKF müsabakaları faal hakemlerle yönetilir.

1. Federasyonca düzenlenen Resmî ve Özel müsabakalar ile yabancı takımlarla yapılacak her türlü Resmî ve Özel müsabakaların hakemleri MHK tarafından görevlendirilir. MHK gerekli gördüğü hâllerde bu yetkisini İHK’lere devredebilir.

2. İl içi resmî ve özel müsabakalar, illerde yapılan ve ayrı illerin kulüpleri arasında oynanan özel müsabaka ve turnuvaların hakemleri İHK tarafından tayin olunur. İHK’nin olmadığı hâllerde atamalar İl Temsilcisi tarafından yapılır.

3. Yurt içinde veya yurt dışında uluslararası nitelikteki müsabakalarda (Akdeniz Oyunları, Bahar Kupaları, Balkan Şampiyonaları, Okullar Dünya Şampiyonaları, Uluslar arası çocuk oyunları şampiyonası vb.) görevlendirilmeleri MHK tarafından yapılan hakemler, her müsabaka türü için ayrı ayrı düzenlenmiş bulunan “Görevlendirme Sıralaması” doğrultusunda belirlenerek görevlendirilir. MHK yeniden oluşturulsa bile “Görevlendirme Sıralaması” değiştirilemez.

HAKEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 35 – MHK ve İl Hakem Kurulları, hakem gözlemcileri vasıtasıyla, hakemlerin müsabaka yönetimlerini değerlendirmekle görevlidir. Uluslararası Hakemler bütün hakemlerin, Ulusal Hakemler ise İl ve Aday Hakemlerinin gözlemciliklerini yapabilirler.

Hakem Gözlemcileri gerekli gördükleri durumlarda müsabaka ile ilgili olarak düzenleyecekleri özel raporlarını ÇOSKF Başkanlığına, hakemler hakkındaki değerlendirme raporlarını ise (puanlama çizelgesi), yarışmanın bitiminden itibaren en geç 24 saat içerisinde MHK’ye göndermek zorundadırlar.

HAKEMLERİN CEZALANDIRILMASINDA UYGULANACAK KURALLAR

Madde 36 – ÇOSKF Ceza Talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda cezalandırılır:

Madde 36.1. ÇOSKF Ceza Talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler ÇOSKF Ceza Kuruluna sevk edilir.

HAKEM KIYAFETLERİ

Madde 37 – Hakem kıyafetleri, MHK tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayını takiben açıklanır. Bütün hakemler açıklanan kıyafetleri kullanmak zorundadırlar. Açıklanan dışında bir kıyafetle müsabaka yönetmek isteyen hakem, görevli Hakem Gözlemcisi tarafından uyarılarak kıyafetinin uygunluğu sağlanır. Uyarıya rağmen kıyafetini düzeltmeyen hakem, görevli Hakem Gözlemcisi tarafından o müsabakanın yönetiminden alınır ve yerine bir başka hakem atanır. Bu durum, görevli Hakem Gözlemcisi tarafından bir raporla gereği için Federasyona bildirilir. Çocuk Oyun hakemleri ( derecelerine göre) MHK tarafından belirlenen amblemleri/sembolleri ve varsa Federasyon Yönetim Kurulunun uygun bulduğu reklamları takmak ve taşımak zorundadırlar.

ÇOSKF nin kapsamında yapılan bütün müsabakalarda (resmi-özel ve okul) giyilecek hakem kıyafetleri gri-siyah-kırmızı şeritten oluşan hakem tişörtü, siyah pantolon ve siyah ayakkabı ile hakem düdüğüdür.

HAKEMLERLE İLGİLİ KISITLAMALAR VE BU KISITLAMALARA İTİRAZ

Madde 38 – Hakemlere uygulanacak kısıtlamalar ve bunlara itiraz usulleri:

1. Müsabakalarda görev verilen hakemler mazeretlerini 24 saat önceden görevi veren makama bildirmeksizin görevlerine gelmezler veya geç gelirlerse bir defaya mahsus olmak üzere ikaz edilirler. Tekrarlanması hâlinde MHK ve İHK tarafından sezonun kalan bölümü için faal hakem listesinden çıkarılırlar. İHK tarafından alınan bu tür kararlar, MHK’ye bildirilir; MHK’nin onayını takiben uygulanır ve sicillerine işlenir.

2. İl müsabakalarında görev kabul etmeyen Uluslararası Hakemlere, Federasyon müsabakalarında görev verilmez. Yurt dışındaki müsabakalara da gönderilmezler. İl müsabakalarında görev kabul etmeyen Uluslararası Hakemlerin bu durumları, gereği ve sicillerine işlenmek için İl Temsilcisi tarafından Federasyona bildirilir.

3. Hakemler; MHK ve İHK tarafından haklarında verilen kararlara, bu kararların kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilirler.

HAKEMLERİN RAPOR VERME ZORUNLULUĞU VE SÜRESİ

Madde 39 – Raporlar;

1. Hakemler yönettikleri maçların bitiminden en geç 24 saat sonra raporlarını ilgili kişi veya kurula iletmek zorundadırlar.

2. Takım mensuplarından biri müsabakadan diskalifiye edilmiş veya maç içinde veya dışında tecavüzkar tavırlar içerisinde bulunmuş ise; bu durumu, müsabakayı tertip edenlere telefonla bildirip, yazılı beyanını da derhâl fax veya e-posta ile göndermek zorundadır.

3. Dış ülkelerde açılan kurs veya seminerlere katılan veya maç yöneten her ÇOSKF hakemi ve hakem eğitimcisi; MHK tarafından hazırlanan forma uygun raporu, dönüşünden sonra en geç 7 gün içinde MHK’ye taahhütlü mektup, fax veya elden vermek zorundadır. Bu hükme uymayanların uluslararası ilk görevlerinin iptali cihetine gidilir.

HAKEMLİK DERECELERİNİN YÜKSELTİLMESİ

Madde 40 – Hakemlik derecelerinin yükseltilmesiyle ilgili usûl ve esaslar;

40.1. İl Hakemliğine yükseltilme;

Aday hakemlik süresi en az 1, en çok 2 sezondur. Sürenin başlangıcı, aday hakem kursu sonuçlarının illere tebliğ tarihidir. İHK, bu süreç içerisinde aday hakemlerin denemelerini adayın kendisinden kaynaklanan sebepler dışında yapmak zorundadır.

Deneme süresi içinde okul müsabakaları dahil en az 3 resmî müsabakanın baş hakemlik görevini yapan ve Hakem Gözlemcisinden olumlu rapor alan Aday Hakemler, İHK’nin teklifi, MHK’nin kararı ile İl Hakemliğine yükseltilirler. 2 sezon üst üste saha denemelerinde başarılı olamayan adaylar ÇOSKF hakemi olamazlar.

İHK’nin hakemlik derecelerinin yükseltilmesiyle ilgili olarak MHK’ye gönderdiği talep mektuplarına aşağıdaki belgeleri de ilave etmesi zorunludur;

1.a. Başhakem olarak görev aldığı 3 resmî müsabakanın müsabaka cetveli,

1.b. Bu müsabakalar için Hakem Gözlemcileri tarafından düzenlenmiş olumlu raporlar,

1.c. İHK’nin yükseltilme teklifine ait kararı veya İl Hakem Kurulu olmayan yerlerde İl Temsilciliği (il lig kurulu başkanlığı) tarafından alınan karar,

1.d. 4 adet vesikalık fotoğraf,

1.e. Nüfus cüzdanı örneği,

1.f. Öğrenim belgesi (tasdikli),

1.g. Sağlık raporu,

1.h. Adayın kendi el yazısı ile dolduracağı bilgi formu.

40.2. Ulusal Hakemliğe Yükseltilme;

İHK; her yıl Mayıs ayı sonuna kadar İl Hakemliğinde aralıksız 3 sezon faal hakemlik yapmış, 41 yaşından gün almamış ve Ulusal Hakemliğe terfi edebilecek ehliyetteki il hakemleri için aşağıda yazılı belgelerle birlikte MHK’ye teklifte bulunur. MHK, yükseltilmesi

usulüne uygun olarak teklif edilen il hakemlerini açacağı Ulusal Hakemliğe Yükselme sınavına davet eder. Ayrıca İHK’nin teklifi ile üstün yetenekli görülen il hakemleri de sezon (il hakemliğinde bekleme süresi) ve müsabaka limiti dikkate alınmaksızın, MHK’nin onayı ile ulusal hakemlik sınavına davet edilebilirler. MHK’nin şekil, tarih ile yerini tespit ve tayin edeceği sınavların her bölümünden (yazılı ve sözlü) 80 ve üzeri puan alarak başarılı olan il hakemleri, Ulusal Aday Hakem olurlar.

Ulusal Aday Hakemlerden Federasyonca düzenlenen İl Karması Müsabakaları ve her türlü resmi müsabaka organizasyonunda veya MHK tarafından uygun görülen il müsabakalarında en az üç maçta, Hakem Gözlemcisinden “Ulusal Hakem olabilir” raporu alanlar, MHK’nin kararı ile Ulusal Hakemliğe yükseltilirler. Ancak 1. saha denemesinde başarılı olamayanlardan (yıl sonu itibarı ile) 36 yaşından gün almamış ve girmiş olduğu yazılı sınavdan 90 ve üzerinde puan almış olanlar ikinci kez saha denemesine tabi tutularak ve Hakem Gözlemcisinden; “gen veya İHK tarafından teklif edildiği hâlde her ne suretle olursa olsun iki yıl üst üste sınava girmeyen hakemler, İl Hakem Kurulunca 3. kez teklif edilemez ve Ulusal Hakem olamazlar.

2.a. Başhakem olarak yönettiği yerel liglerde oynanan resmî müsabakalardan dördünün müsabaka cetveli ve gözlemci raporları İllerinde bu sayıda müsabaka olmaması hâlinde, İHK’nin teklifi üzerine MHK tarafından denenmek üzere başka illerde görevlendirilirler.

2.b. 4 adet vesikalık fotoğraf,

2.c. İHK kararı,

2.d. İl Hakem kimlik kartı fotokopisi.

40.3. Uluslararası Hakemliğe Yükseltilme;

ÇOSKF tarafından Uluslararası Aday hakem kursu açılacağı bildirildiğinde; kursa katılacak adaylar, son 5 yılın en az üçünde en yüksek ulusal ligde görevlendirilerek bu faaliyetleri ÇOSKF’ye kaydettirilen ve aşağıdaki koşullara sahip olan ulusal hakemler arasından MHK kararıyla belirlenir.

3.a. Son 5 yılın en az üçünde görevlendirildikleri en yüksek lig müsabakalarından en az 8’inde baş ve 8’inde yardımcı hakem olarak çok iyi derecede gözlemci raporu almış olmak (Bu raporlardan en az dört tanesi MHK üyeleri tarafından verilmiş olmalıdır.),

3.b. Yurt içi ve yurt dışı temaslarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek sosyal, ahlaki, kültürel vb. temel niteliklere sahip olmak,

3.c. ÇOSKF tarafından belirlenen dillerden birini bilmek ve MHK tarafından oluşturulacak bir kurul tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak,

3.d. Uluslararası Federasyonca belirlenen yaş sınırını aşmamış olmak (41 yaşından gün almamış olmak.).

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar; başarı derecesine ve verilen kontenjana göre Uluslararası kursa gönderilirler.

Uluslararası kursta başarı gösterenler Uluslararası Aday Hakem olurlar. Adaylık süresince ÇOSKF tarafından yapılan saha denemelerinde başarılı olanlar, ÇOSKF tarafından Uluslararası Hakemliğe yükseltilirler.

Tüm yükseltilmeler (Uluslararası hakemlik hariç) her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ve bu tarihlerden geçerli olmak üzere yapılır.

ÇOSKF ULUSLARARASI HAKEMLER;

Madde 41 – ÇOSKF’nin, kendi organizasyonlarında görevlendirmek üzere, belirlediği kriterlere göre Uluslararası Hakemler arasından 4 yıllık süreler için seçtiği ve “ÇOSKF ULUSLARARASI HAKEM” unvanını verdiği hakemlerdir. ÇOSKF Uluslararası Hakem listesine giren hakemler, 4 yıllık sürelerin sonlarında, gösterdikleri performans doğrultusunda ÇOSKF tarafından listeden çıkarılabilir veya listede kalmaya devam edebilirler.

ULUSLARARASI HAKEMLERİN HAKEM EĞİTİMCİLİĞİ YAPMA ZORUNLULUĞU

Madde 43 – ÇOSKF veya Federasyon tarafından dış ülkelere müsabaka yönetmek için veya herhangi bir görevle gönderilen hakem ve hakem eğitimcileri; hakem kursları ile seminerlerinde, MHK’nin vereceği hakem eğitimciliği görevini yapmak zorundadırlar. Bu hükme uymayanlara MHK tarafından bir daha yurt dışında görev verilmez, ÇOSKF veya tarafından verilen görevlerin iptali için ilgili kuruluşlara müracaat edilir ve söz konusu hakem ve hakem eğitimcisi Ceza Kuruluna sevk edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – DİĞER HÜKÜMLER

MÜSABAKALARIN İZLENMESİ

Madde 44 – Federasyon veya Lig Kurullarınca düzenlenen yurt içi müsabakalar; hakem gözlemcileri aracılığıyla izlettirilir. Bu nedenle açılacak seminerlerden sonra sınav yapılarak hakem gözlemcisi kadroları oluşturulur.

1. Hakem Gözlemcisi:

1.a. ÇOSKF müsabakalarında görevlendirilen hakemlerin maç yönetimlerini; Uluslararası Oyun Kuralları, Federasyon ve MHK tarafından saptanılan usullere göre “Teknik ” ve “İdarî” yönden rapor eder.

1.b. Gerek görüldüğünde müsabakaya katılanlarla yöneticilerin davranışlarını rapor eder.

1.c. Hakemlerin yükseltilmeleri, hakem gözlemcilerinin raporları esas alınarak yapılır.

1.d Hakem Gözlemcileri raporlarını müsabakaların bitiminden itibaren 24 saat içinde ilgili kurula teslim eder veya posta ile gönderirler. Ayrıca takım mensuplarından biri müsabakadan diskalifiye edilmiş veya maç içinde veya dışında tecavüzkar tavırlar içerisinde bulunmuş ise; bu durumu, müsabakayı düzenleyenlere telefonla bildirip raporunu 24 saat içerisinde faks veya posta ile göndermek zorundadır.

1.e. Hakem Gözlemcileri, görevli oldukları müsabakanın hakemlerine ve yönetimlerine (teknik ve idarî) karışamazlar (jüri konferans sisteminin oluşturulduğu durumlar hariç).

1.f. Hakem Gözlemcisinin görev süresi, müsabakanın başlangıcından bir saat önce başlar ve müsabakayı yöneten hakemlerin salonu terk etmelerine kadar devam eder.

HAKEM GÖZLEMCİSİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

Madde 45 – Hakem Gözlemcisi olabilmek için;

1.1. Türkiye Ligleri için 7. maddedeki, diğer ligler için 18. maddedeki niteliklere sahip olmak, Türk spor mevzuatını bilmek, açılacak seminer ve sınavlarda başarılı olmak,

1.2. 71 yaşından gün almamış olmak

şartları aranır.

MÜSABAKALARA HAKEM GÖZLEMCİLERİNİN ATANMASI

Madde 46 – Hakem Gözlemcileri;

1. Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalarda; MHK tarafından atanır.

Bu nedenle MHK her faaliyet sezonu başında hakem gözlemcisi listesini tespit eder. Zorunlu durumlar olmazsa sezon içerisinde bu listede değişiklik yapılmaz.

2. Hakem Gözlemcileri, MHK tarafından açılacak kurs ve seminerlere katılmak ve görev alabilmek için yapılacak sınavda başarılı olmak zorundadırlar.

3. İHK’ler de bu esaslar uyarınca kendi bölgelerinin listelerini tespit ederler. Ancak bu listeleri onaylatmak üzere MHK’ye göndermek zorundadırlar.

4. İHK’ler, MHK’nin listesindeki hakem gözlemcilerinden yararlanabilir.

5. Listede adları bulunmayan kişilere hakem gözlemciliği görevi verilemez.

HAKEM GÖZLEMCİLERİ İLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR

Madde 47 – Aşağıdaki fiilleri işleyen Hakem Gözlemcileri hakkında, ÇOSKF Ceza Talimatının ilgili hükümleri uygulanır. Gerek duyulduğunda, hakem gözlemcisi listesinden çıkarılarak kendilerine bir daha görev verilmez.

1. Raporlarını kasıtlı olarak vermeyenler,

2. Raporlarını 24 saat içerisinde vermeyip sürekli olarak geciktirenler,

3. Diskalifiye edilen takım mensubu bulunduğunda durumu müsabaka bitiminde telefon ve faksla ilgili birime bildirmeyenler.

4. Müsabakaya ait bilgileri eksik veya gerçeğe aykırı aktaranlar,

5. Müsabaka yerine özrü olmaksızın gitmeyen, geç giden veya gitmeden rapor düzenleyenler,

6. Görevli oldukları müsabaka ile ilgili beyanda bulunan veya raporlarını açıklayanlar (9.8. madde uyarınca hakem değerlendirme çizelgesinin hakemlere verilmesi hariç).

HAKEM GÖZLEMCİLERİNİN SİCİL KAYITLARI

Madde 48 – MHK’nin tespit edeceği esaslara göre, her hakem gözlemcisi için bir “sicil dosyası” tutulur.

TAZMİNATLAR:

Madde 49 – Hakemlere, Hakem Gözlemcilerine ve Hakem Eğitmenlerine Federasyonca Verilecek Tazminatlar;

1. Federasyon tarafından düzenlenen faaliyetlerde Eğitmen, Hakem ve Hakem Gözlemcilerine yolluk, konaklama, yevmiye ve müsabaka tazminatları ÇOSKF tarafından, İl bünyesinde yapılan yerel müsabakalar için ödemeler aksi kararlaştırılıncaya kadar, İl lig kurulunun oluşturacağı veya ÇOSKF ‘ nin yapacağı protokolle sponsor firmalardan elde edilen gelirlerden oluşturulacak bütçeden imkanlar doğrultusunda karşılanır,

2. Özel müsabakalar yönetmek üzere atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve müsabaka ücretleri Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Federasyon tarafından resmî karşılaşmalar için ödenen tazminattan düşük olamaz.

3. Müsabakaları yönetmek üzere atanacak olan baş, yardımcı, yazı ve çizgi hakemleri ile gözlemcilerin ve temsilcilerin yolluk, ikamet, yevmiye ve müsabaka ücretleri Federasyonca belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir.

4. Kulüp Takımlarının Avrupa da oynayacakları maçlarda ataması Federasyon, MHK ve İHK tarafından yapılan hakem ve resmî görevlilerin tazminatları her yıl döviz cinsinden olmak üzere MHK’nin önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR

Madde 50 – Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında karar, mevcut yasa, talimat ve uluslararası kurallara göre MHK tarafından verilir ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanır.

Geçici Madde 1 – İl Hakem Kurulu seçimleri, bu Yönetmeliğin yayımını izleyen Eylül ayının sonuna kadar 15 ve 16. madde hükümlerine uygun olarak yapılır.

Geçici Madde 2 – ÇOSKF yönetim kurulunca bu yönetmelikten önce karar verilerek yapılan kurslarda başarılı olarak aday hakemliğe hak kazanan adayların hakları bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile aynı haklardan yararlanır, bundan sonrası için bu yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Geçici Madde 3 – ÇOSKF oyun hakemlerinin kurullara atanmasında (MHK) 7/3. madde ve 7/6 maddenin oyun lideri olmamak kaydı hariç olmak üzere 3 yıl süre ile dikkate alınmayacaktır. Kurullarda göreve getirilen veya atanan hakemler, geçici bu madde kaldırılıncaya kadar hakem görevine de devam eder.

Geçici Madde 4 – Herhangi bir spor branşında ulusal hakemlik yaparken ÇOSKF MHK ye atanan hakemlerde aranacak kıstaslarda 7/6. maddede belirtilen hakem derneklerinde yönetici veya üye olmamak kısıtlaması 3 yıl süre ile dikkate alınmayacak, bu sürenin sonunda geçici 4. madde kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 51 – Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile hazırlanan bu yönetmelik, 18.06.2011 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 52 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı yürütür.