Oyun Lideri Eğitim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; oyuncuların yetiştirmelerinde oyun dalları itibariyle görev alacak oyun liderlerinin eğitimleri ve sınıflandırmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu organizasyonunda görev alacak Oyun Lideri Eğitimi programları ile bu programların uygulama, esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde3- Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonun Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana Tüzüğünün 2. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu yönetmelikte geçen;

ÇOSKF: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu

Başkan: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanını

Genel Sekreterlik: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreterliğini

Eğitim Kurulu: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Eğitim Kurulunu

Eğitim Kurulu Başkanlığı: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Fed. Eğitim Kurulu Başkanını

Spor Kulübü: Tescili yapılmış Çocuk, Oyun ve Gençlik ve Spor Kulübünü,

Oyun Lideri: İlgili oyun dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için ÇOSKF’ den belge alan, oyuncuları ve oyun takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlamak, gelişmelerini takip etmek, görev ve yetkisine haiz olan kişiyi,

Eğitim Programı: Her kademedeki oyun lideri yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kurs Düzenleme

Madde 5- Oyun Lideri Eğitim Kursları, Eğitim Kurulu, Çocuk Oyunları ve Gençlik ve Spor Kulüpleri ile oyunlarla ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak, ilgili oyun dalları, il lig kurulu başkanlıkları işbirliği ve teknik desteği ile Eğitim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenir.

Oyun Lideri Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar:

Madde 6- Kademeler itibariyle Oyun Lideri Eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak, kaydıyla, oyun dallarının özelliğine göre federasyon eğitim kurulunca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

5. ÇOSKF oyun dalları ceza yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan daha fazla ve/veya toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili oyunda milli oyuncu olmak üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl kayıtlı oyuncu olmak tercih sebebidir.

6. Ayrıca Lise ve yüksek öğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi programı öğretmenleri ile, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenleri, Sınıf Öğretmenleri, uygulamalı dersler öğretmenleri (Beden Eğitimi, Resim ve Müzik) olmak.

Oyun Liderlerinin Sınıflandırılması:

Madde 7- Oyun Liderleri her Oyun dalında 5 kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a. I. Kademe (E) : (Yardımcı Oyun Lideri) Üst Düzey Oyun Liderlerin yanında ve oyuna yeni başlayanlarda,

b. II. Kademe (D) : (Oyun Lideri) Minikler ve küçükler

c. III. Kademe (C) : (Kıdemli Oyun Lideri) yıldızlar ve gençler

d. IV. Kademe (B) : (Baş Oyun Lideri) Milli Takımlarda

e. V. (Kademe (A) : (Teknik Oyun Lideri) Milli Takımlarda

Görev Alanları

Madde 8-

Üst kademedeki Oyun Lideri belgesine sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. İlgili oyun dalında üst kademe Oyun Lideri bulunmaması halinde bir alt kademedeki oyun lideri görevlendirilebilir.

Eğitim Kademeleri

Madde 9- Oyun Lideri Eğitim Kursları bütün oyun dalları için (V) kademede yapılır.

1. I. Kademe (E) (Yardımcı Oyun Lideri) Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.

2. II. Kademe (D) (Oyun Lideri): I. Kademe temel çalıştırıcı ya da yardımcı Oyun Liderlik kimlik kartına sahip en az 1 yıl üst kademe oyun liderinin (Bu şart 3 yıl için geçerli) yanında çalışmış olduğunu belgeleyen Oyuncu Liderlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

3. III. Kademe (C) (Kıdemli Oyun Lideri) II: Kademe Oyun Liderlik kimlik kartına sahip ve II. Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde oyunlarla ilgili en az 2 seminer görmüş Oyuncu Liderlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

4. IV Kademe (B) (Baş Oyun Lideri): III. Kademe Oyun Liderlik kimlik kartına sahip ve III. Kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde oyunla ilgili en az 3 seminer görmüş Oyuncu Liderlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

5. V. Kademe (A) (Teknik Oyun Lideri) IV. Kademe Oyun Liderlik kimlik kartına sahip ve IV. Kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde oyunlarla ilgili en az 4 seminer, sempozyum ve bilimsel kongre aktivitesi görmüş Oyuncu Liderlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

Oyun Lideri Eğitim Programı

Madde 10-: Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (Ek-1)’de gösterilmiştir. Gerekli hallerde Eğitim Kurulu başkanlığınca ÇOSKF Başkanlık Makamından alınacak onay çerçevesinde ders saatleri ve/veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

Madde 11- Öğretim Elemanlarının Görevlendirmeleri:

Oyun Lideri Eğitim programlarında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

1. Temel Eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş tercihen, Oyun Liderliği ya da başka spor dalında Antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Eğitim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterlik Makamının onayı ile görevlendirilir.

2. Özel eğitim programına ait derslerin eğiticileri ilgili oyun/spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile IV. Kademe (Baş Oyun Lideri) ve V. Kademe (Teknik Oyun Lideri/Teknik Oyun Lideri) belgesine sahip olanlardan ancak ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda federasyonca bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere

eğitim programında görev verilebilir. İlgili oyun komitelerince özel eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Eğitim Kurulu Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterliğin onayı ile yapılır.

Yabancı Oyun Liderleri/Spor Uzmanı ve Antrenörlerinden yararlanma

Madde 12- Oyun Lideri Eğitim Programlarında Yabancı Oyun Lideri, Spor Uzmanı, Antrenör veya ilgili spor dalında öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Gelişim Semineri

Madde 13- Her kademedeki Oyun Lideri eğitim kurslarına ilaveten lig kurulu başkanlığı, Eğitim Kurulu koordinatörlüğü ile Genel sekreterlik Makamından alacağı onaydan sonra, Oyun lideri Gelişim Semineri düzenler. Ayrıca gerekli hallerde Eğitim Kurulu koordinatörlüğü, lig kurulu başkanlığı ile koordineli olarak Genel Sekreterlik makamının onayıyla oyun lideri gelişim semineri düzenler.

Belge Verilmesi

Madde 14- Her kademede açılan Oyun Lideri Eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere lig kurulu başkanı, Eğitim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin imzasını taşıyan Oyun Lideri başarı Belgesi verilir.

Oyun lideri Kimlik Belgesi Verilmesi

Madde 15- Oyun Lideri başarı belgesini almış olanlara oyun liderliği yaptıklarını belgelemek kaydıyla Federasyon Başkanlığınca oyun lideri kimlik belgesi verilir. Oyun Lideri, kimlik kartı, onay işlemleri ile ilgili esas ve usuller Federasyonca belirlenir.

Oyun Lideri Başarı Belgesi ve Kimlik Belgesinin Geçersiz Sayılması

Madde 16- Oyun dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza alan Oyun Liderinin kimlik kartları Genel Sekreterlik veya lig kurulu başkanlığının onayı ile üç yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin bitiminde tekrar istek de bulunan oyun lideri Eğitim Kurulu veya lig kurulu başkanlığınca düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden oyun lideri kimlik kartı almaya hak kazanır.

Bu yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen Oyun Lideri kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini Oyun Lideri kimlik kartı aldıktan sonra kaybeden veya bu şartları taşımadığı kartı verildikten sonra anlaşılan Oyun Liderlerinin belge ve lisansları Eğitim Kurulu veya lig kurulu koordinesi ve Genel Sekreterlik onayı ile geçersiz sayılır.

Oyun Liderlerinin kimlik kartı vize işlemleri, usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içerisinde (En az 3 yıl olmak kaydıyla) üst üste kimliklerini onaylatmayan Oyun liderlerinin kimlik kartları Eğitim Kurulu teklifi, Genel Sekreterlik Makamının onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan oyun liderleri, Eğitim Kurulu düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden Oyun Lideri kimlik kartı çıkartabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya oyuncuların ya da sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen Oyun Liderlerinin

kimlik kartları geçici olarak Genel Sekreterlik Makamınca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkûmiyetleri durumunda ise süzersiz olarak iptal edilir.

Sınav ve Değerlendirme

Madde 17-Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

1. Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

2. Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir.

3. Başarılı olunması için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 70 puan alınması zorunludur.

4. Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan oyun liderlik kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

5. IV. Kademe (B)Baş Oyun Liderlik) ve V. Kademe (A)(Teknik Oyun Liderlik) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, ilgili oyun branşının hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden oluşacak kurs bitirme projelerini programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Madde 18- Oyun Liderlik Eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Eğitim Kuruluna yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Eğitim Kuruluna tarafından sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 19- Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumundan Mezun Olanlar

Madde 20- Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi vererek yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar kademeler itibariyle sadece bir dalda olmak kaydıyla talep ettikleri Oyun Liderlik kimlik kartı i alabilmesi için; aşağıda belirtilen maddelerdeki koşulları taşımaları gerekir.

a. Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak bir spor dalında seçmeli olarak eğitim alanlara, o dalda I. Kademe (E) (Yardımcı Oyun Liderlik kimlik) belgesi.

b. Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri spor dalındaki ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla seçmeli (uzmanlık) spor dalında II. Kademe (D) (Oyun Liderlik kimlik) belgesi.

c. Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının Antrenör Eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (C)(Kıdemli Oyun Liderlik) belgesi, III. Kademe (Kıdemli Oyun Liderlik) belgesini aldıktan sonra 3 yıl boyunca oyun liderliği yaptığını ve ilgili spor dalında en az 2 seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu halinde doğrudan IV. Kademe (B) (Baş Oyun Liderliği) belgesi verilir.

Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet:

Madde 21- I Kademe (E)(Yardımcı Oyun Liderliği) Oyun Liderlik kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;

a. Bu Yönetmeliğin 20. maddesi kapsamına alınan oyun dalı Oyun Liderlik haricinde başka bir oyun dalında Oyun Liderlik kursuna başvuran üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

b. Kademeler itibariyle Oyun Liderlik kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki başka bir oyun dalında Oyun Liderliği kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

c. İlgili oyun dalında üst kademede Oyun Liderlik belgesine sahip Oyun Liderlerini başka bir oyun dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki Oyun Liderlik kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.

d. I. Kademe(E) (Yardımcı Oyun Liderlik) Oyun Liderlik kursuna başvuran üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Madde 22- İlgili oyun dalında lig kurulu ve Eğitim kurulunca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini belgeleyenler Oyun Liderlik kurslarında ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

Yurt Dışından Alınan Oyun Liderlik Belgelerinin Denkliği

Madde 23-

Yurt dışındaki üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk Vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların öğrenim denkliği yüksek öğretim kurumu tarafından kabul edilen ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Eğitim Kurulu Başkanlığının uygunluğu Genel Sekreterlik Makamının onayından sonra (a), (b), (c) bentlerinden durumuna uygun olan yalnız bir oyun dalında oyuncu liderlik kimlik kartı verilir.

Uluslar arası Oyun Liderlik Semineri

Madde 24-

Eğitim kurulu başkanlığı ile ulusal lig kurulu koordinasyon ve işbirliği içerisinde uluslar arası Oyun Liderlik seminerleri düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 25- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Eğitim Kurulunca teklifi ve Genel Sekreterlik Makamının onayı ile sağlanır.

Geçici Madde 1-Federasyonca bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan oyun liderlik kursunu bitirerek oyun liderlik kimlik kartı alan 1.Kademe (E) oyun liderleri yönetmelikte belirtilen haklara sahip olacaklardır.

Geçici Madde 2-Federasyonun ana tüzüğü gereği faaliyetleri kapsamında olan bu kursların yeni olması nedeni ile 1.kademe (E) oyun liderleri 3 yıl boyunca her kademedeki oyun liderliği görevini yerine getirebileceklerdir. Bu madde 3 yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.

Geçici Madde 3- 1.kademe (E) oyun liderliği kurslarında; oyun liderliğinin yaygınlaştırılması ve oyunların kısa sürede oynanabilir hale getirilmesi amacı ile temel eğitim kurs saatleri muaf olunan dersler de çıkarılarak gün ve saat süresi eğitim kurulunca yoğunlaştırılabilir.

Yürürlük

Madde 26-Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile hazırlanan bu yönetmelik, 18.06.2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- Bu yönetmelik hükümlerini Genel Sekreter yürütür.

Ek(1)

Oyun Liderlik Eğitim Programı