ÇOCUK OYUNLARI VE SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

ÇOCUK OYUNLARI VE SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
 
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1– Derneğin Adı:“ ÇOCUK OYUNLARI VE SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU”DUR.
Kısa Adı “ÇOSKF” dır.
Federasyon merkezi İstanbul’dur.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Federasyon,
a- tüm oyun ve spor yönetimlerinde kardeşliğin ,eşitliğin,dil din ve ırk ayrımı yapmaksızın gerçekleştirilip korunmasına yardımcı ve destek olmak
b-oyun ve Spor kulüplerinde oyuncu ve sporcu sayılarını arttırmak, oyun ve spor kulüpleri ve federasyonun danışma ve karar organlarında oyuncu ve sporcuların temsil edilmesini özendirmek, oyuncu ve sporcuları eğitici, öğretici ve yönetici olarak ta yetiştirmek.
c-Engelliler dahil bütün oyuncu ve sporcu çocukları desteklemek.
d-Oyuncu ve sporcu çocuğun, eğitimcilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini ilgili yerlere ulaştırmak ve değerlendirmek.
e-Oyun ve Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile Oyun ve Sporda Erdemli olmanın (Fair Play) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak.
f-Her çocuk için Oyun ve Spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak, ferdi veya takım halinde Çocuk oyunları ve Sporuna katkı sağlayacak her türlü faaliyete ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
g-Çeşitli etkinlikler düzenleyerek veya düzenlenenlere katılarak amaçlarla ilgili olarak görüş bildirmek ve kamuoyu oluşturmak.
h-Eğitim, araştırma, planlama ve geliştirme alanlarında çalışmalar yapmak,
i-Oyun ve Spor kulüplerinin kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve işletmek, oyun ve spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçleri sağlamak,
j-Federasyona üye kulüplere oyun ve sportif malzeme, gıda yardımında bulunmak, öğreticiler görevlendirmek,
k-iç ve dış kaynaklardan da yararlanarak çocuk oyunları ve spor dallarında, kulüplerin halkla ilişkiler, tesis, araç-gereç, malzeme, sağlık ve sosyal güvenlik, bütçe ve benzeri sorunlarına çözümler bulmaya çalışmak, Sağlık Fonu oluşturmak, Bu fonla ilgili bir yönetmelik hazırlamak,
l-Amaçlarla ilgili kooperatifler, vakıflar, işletmeler, konfederasyonlar kurmak veya katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak.
m-Yurtiçi ve yurtdışı kamu, özel ve gönüllü oyun, beden eğitimi, gençlik ve spor kuruluşları ve uluslar arası oyun, gençlik ve spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak.
n-Oyun, Gençlik ve sporla ilgili; kamu, gönüllü kuruluşlar, federasyon, üst kuruşlarla hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak ve bu kuruluşlarla karşılıklı ayni ve nakdi yardımlaşma içinde olmak,
o-Federasyonun amaçları doğrultusunda, Federasyon ve üye kulüpler adına sponsor kuruluşlarla işbirliği yaparak kaynak yaratmak,
p-Avrupa Birliği, Dünya Bankası vb. uluslararası kuruluşlar nezdinde Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunarak projeler hazırlama, hibe, kredi, fon, vb. kaynaklardan faydalanma.
r-Başta okul öncesi eğitim ve ilköğretim olmak üzere tüm çocukların oyun ve spora yönlenmesini sağlamak. Burada yetişen çocukların başta Türk çocuk oyunları ve sporu olmak üzere ulusal ve uluslar arası düzeyde elit oyuncu ve sporcu olarak yetişmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Çocukların sportif yeteneklerini belirlemek, belirlenen yetenekler doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri yapmak diğer oyun ve spor federasyonları ile gerekli irtibatı sağlamaktır. Çocuklardaki Sosyal, Ekonomik, Kültürel vb. sorunlarını saptamak, tespit edilen bu sorunların gerekli mercilere duyurulmasını sağlamak, bu sorunların çözümüne çocukların katılmasını sağlamak, değerlerimizi ve geleneklerimizi dejenere eden olumsuz sosyal ve kültürel ilişkilere karşı çocukları yönlendirecek faaliyetlerde bulunmak.
s-Oyun ve sporlarda sporcunun spor ahlakının gelişmesine ve yerleşmesine yardımcı olmak, spor oyunlarında yetenekli ve istekli çocukların yönlendirilmesini sağlamak
t-Oyun ve Spor ile ilgili olarak çıkarılacak yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasına katkılar sağlar.
u-Yasaların ve yönetmeliklerin ön gördüğü yasaklara ve kurallara uyar.
v-Oyun ve Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.
y-Türk oyun ve spor camiasına “Türk Oyun ve Spor Ailesi” gözü ile bakar, yönetici, oyuncu, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmaya büyük çaba gösterir.
z-Tüm oyun ve spor dallarında “Hakemler yargıç kadar saygındır” ilkesini benimser, savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır. Her yıl “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” veya çocuklarla ilgili belirli gün ve haftaların kutlamalarını gerçekleştirmek, ya da katılımcı olmak amacı ile kurulmuştur
Federasyonun Amblemi:
Federasyon ambleminin renk ve şekilleri yönetim kurulunca ileri bir tarihte belirlenir,gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile değiştirilir.
 
Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Federasyon Çalışma Biçimi:
a-Kulüplere gelir kaynakları bulmaya yardımcı olur, maddi ve ayni yardım yapar, bunun için yarışma, maç, gece, piyango, sergi gazete yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.
b-Sağlık, Sosyal güvenlik, araç gereç gibi sorunlara eğilir. Üyesi olduğu üst kuruluşun tüzük ve yönetmeliklerine uyar.
c-Basın ve yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyunu oluşturur.
d-Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik, bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurar
e– Kulüplerin uğraştığı spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur.
f-Her kademede ki eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yapar.
g-Konusu ile ilgili üst kuruluşlara, oyun ve spora ilişkin kooperatiflere üye olabilir.Yasaların izin verdiği işletmeler kurabilir.
h-Oyun, Beden eğitim ve spor konusunda araştırmalar yapar. Görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere aktarılır.
i-Federasyon oyun ve spor kulüplerine lokal, kütüphane, sağlık ve araçları bulmaya çalışır ve yatırımlar yapar.
j-Oyun ve Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Oyun ve Spor kulüplerinin sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir, resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve çocuk oyun ve sporcuların, federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.
k-Ulusal ve Uluslar arası müsabakalara katılan kulüplere destek sağlar,
l-Eğitim ve öğretim kurumlarında çocuk oyunlarının gelişmesine destek olur .Global bazda yöresel çocuk oyunlarını ortaya çıkarmak ,bu oyunları kurallar dahilinde tanımlayarak sporculara çocuk oyunlarını oynatmak,ülke ve dünya kültürüne kazanmak ,küresel bazda çocuk oyunları üzerine araştırma yapmak ve yapanları desteklemek,araştırma sonuçlarını yazılı sosyal ve diğer yazılı mecralarda yayınlamak
Ayrıca;
1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kurum veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
Federasyon Faaliyet Alanı
Federasyon Oyun ve Spor, kültür ve sosyal alanda faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya yetkili kuruluşların yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak oyun oynamak veya spor yapmak ve yaptırmak amacıyla kurulan ve bu konudaki uygunluğu ilgili kuruluşlarca onaylanan kulüpler bu Federasyona üye olma hakkına sahiptir.
Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibi derneğe bildirilir. Başvurusu kabul edilen dernek, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Ancak üyelik başvuruları, federasyonun yapacağı olağan veya olağan üstü genel kurula rastlaması halinde, genel kurul ilan tarihinden, genel kurul tamamlanıncaya kadar yapılamaz.
Federasyonun asıl üyeleri, Federasyonun kurucu dernekler ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen derneklerdir.
Federasyonun amaç ve ilkelerine maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her dernek yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6-Yüz kızartıcı suç işlemek
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır, konu genel kurulda görüşüldükten sonra nihai karar verilir.
Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon malvarlığında hak iddia edemez.
Federasyon Organları
Madde 6-Federasyon organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,
4-Gerek duyulduğunda Federasyon Yönetim Kurulu ,ilgili kurulları kurmakta yetkilidir
 
 
Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup; Federasyona kayıtlı üye Derneklerin delegelerinden oluşur. Her dernek 3’er delege ile ayrıca her yüz üye için (küsuratlar dikkate alınmaz) artı bir delege ile Federasyon genel kurulunda temsil edilirler. Derneklerin delege sayısı 8 i geçemez.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üye derneklerin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 Yılda bir Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üye Derneklerin birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye derneklerin bildirdiği delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üye dernekler ve dernek delegeleri, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve nerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları Federasyon yönetim kurulunca Mülki Amirliğe müracaatı halinde başka bir ilde de yapılabilir.
Toplantı Usulü
Genel kurul, Üye derneklerin genel kurullarınca seçilen delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyon feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan Delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan Delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantıda yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üye derneklerin delegelerinin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün delegelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Federasyon delegelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
1-Federasyon organlarının seçilmesi,
2– Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5– Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7– Federasyon yönetim ve denetim kurullarının (kamu görevlisi olmayan ) başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8– Federasyonun Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9– Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10– Federasyonun fesih edilmesi,
11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
12-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
13-Mevzuatlara uygun olarak Federasyon amaçları doğrultusunda kurullar ve zorunlu olmayan organları oluşturmak ve bu kurullarda delege ya da gönüllü olarak hizmet vermek isteyenlerin  yetkisinin   yönetim kuruluna verilmesi,
14-Yurtiçi ve yurtdışında tüm çocuk ve engelli çocuk Federasyon/Konfederasyonları ile ortak projelere katılmak ya da proje sunmak
Genel kurul,derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Federasyon Yönetim Kurulu, (16) asıl ve (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,toplandığında genel kurula sunmak,
8– Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10– Federasyon amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12– Genel kurulun yetki vermesi halinde kurulmuş veya kurulacak konfederasyona üye olmak veya ayrılmak.
13– Gerektiğinde farklı konularda komisyonlar,zorunlu olmayan organlar kurullar oluşturmak.
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Cezayı Gerektiren Eylemler
Üye dernekler, aşağıda belirtilen davranış ve hareketlerde bulunmaları durumunda, yönetim kurulu kararı ile cezalandırılır.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını mazeretsiz olarak yerine getirmemek.
Federasyonun amacına ulaşması için yapacağı faaliyetlerin yürütülmesinde verilecek görevleri kasten yerine getirmemek,
Federasyonun üyelerinden konumuna bakılmaksızın herhangi bir kişiye yada Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri görevlilerine, eylemli tecavüzde bulunmak, küfretmek, genel ahlak kurallarına aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,
Federasyon manevi kişiliğini küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak,
Federasyon taşınır ve taşınmaz malları ile cihaz ve malzemelerine zarar vermek ve kişisel menfaatleri için kullanmak.
Yönetim Kurulunun cezaya ilişkin kesinleşen kararlarına karşı çıkmak veya uymamak,
Üyelik Bildiriminde yalan ve yanlış bilgi vermek, Yönetim Kurulunca bu konuyla ilgili yapılan çağrıya uymamak; Genel kurul ve Yönetim Kurulunda yalan ya da yanıltıcı sözlü ya da yazılı beyanda bulunmak.
Federasyon içinde yada dışında özel veya iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile kişiliğini yada Federasyon onurunu zedeleyeceği kaygısını ve sonucunu doğurmak, onur ve haysiyet kırıcı bir suç işlemek yada bu nitelikte bir suç nedeniyle hüküm giymek; kendisine ceza verilen bir üyenin ceza verilmesini gerektiren bir eylemi tekrarlamak,
Diğer her türlü disipline aykırı söz ve eylemlerde bulunmak.
Cezalar ve Bu Cezaları Gerektiren Fiil ve Eylemler:
Denetim kurulu, hakkında kovuşturma yapılan üyenin yazılı veya/sözlü savunması da aldıktan sonra, gerekli bilgi ve belgeleri şikâyetçiden veya ilgilisinden veya Yönetim Kurulundan ister. Tayin edilen raportörler vasıtasıyla hazırlanan ön inceleme raporu ve mevcut dosya üzerinden rapor hazırlanır ve en geç 30 gün içinde Yönetim kuruluna sunulur.
UYARI: En az ceza olup ilgili üye derneğin eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve siciline işlenmez.
KINAMA: Üye derneğin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Federasyon divanhanesine asılır. Kınama cezası siciline işlenir.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Üye derneğin söz ve eyleminin önceki cezalarla cezalandırılamayacak kadar ağır olması durumunda federasyondaki üyelik kaydının silinmesidir. Ceza kararı ilgililere bildirilir, federasyon ilan tahtasına asılır ve web sayfasında (internet) yayınlanır ve federasyon üye defterine gereken kayıt düşülür.
 
Bu cezaları gerektiren fiil ve eylemde bulunanlar delege ise cezaların verilmesi için durum üye derneğe bildirilir, cezalandırılması talep edilir
Cezalara İlişkin İşlemler:
Federasyon Denetim Kurulu, cezaların saptanmasında aşağıda belirtilen işlemleri yapar ve raporunu Yönetim Kuruluna sunar.
Hakkında kovuşturma yapılan üye derneğin savunması gerektiğinde denetim kurulu tarafından yazılı olarak (özel hal hariç –okuma yazma bilmeme ve sağlık nedeniyle) savunmanın alınması şarttır. Savunması alınmadan üyeye ceza verilemez. Ancak, yapılan süreli çağrıya rağmen savunma için kurula gelmeyen yada kabul edilebilir bir özür bildirerek süre talebinde bulunmayan derneğin savunması alınmış sayılır.
Denetim Kurulu, üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğine, kanıtlara, savunmaya, iddia ve derneğin siciline bakarak cezalardan birisini takdiren saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulanabilir. Şu kadar ki Federasyona üye olma niteliğine sahip olmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye olan dernekler üyelikten çıkarılırlar. Aynı cezayı gerektiren eylemin tekrarı durumunda eylem için saptanan cezadan sonra gelen daha ağır ceza uygulanır. İşlenen eylem birden çok cezayı gerektiriyorsa bunların en ağırı verilir.
Eylemde bulunan derneğin olaydaki iyi niyet yada haklılığı nedeniyle tekerrür unsuru uygulanamayacağı gibi eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. Ancak üyelikten çıkarılma cezası ertelenemez. Cezası ertelenen derneğin bir yıl içersinde tekrar cezayı gerektiren bir söz ve eylemde bulunması durumunda, bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerek uygulanır.
Cezayı gerektiren eylemin tarihi yâda öğrenme tarihinden başlamak üzere altı ayın geçmesiyle zamanaşımına uğrar ve disiplin kovuşturması yapılmaz.
Federasyon Üyeliğinden Çıkarılmaya Karşı İtiraz:
Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı ilgili derneğin tebliğ tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. Bu durumda Yönetim Kurulu ilk genel kurul toplantı gündemine bunu da almak zorundadır. Derneğin çıkarma kararına karşı doğrudan genel kurula başvurma hakkı da vardır. Genel kurulda sözlü savunma yapacağı gibi, yazılı olarak da savunmasının verebilir.Genel Kurul itiraz üzerine, cezayı kaldırır, hafifletir veya onaylar. Onay kararı üzerine, onay tarihini (genel kurul tarihi) izleyen bir ay içinde üyenin yetkili ve görevli mahkemeye itiraz hakkı saklıdır. Üyelikten çıkarılan derneğin hak ve yükümlülükleri, itiraz halinde Genel Kurul kararına veya bu sürenin geçmesine kadar devam eder.
Federasyon Gelir Kaynakları
Madde 12-Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerin giriş ödentisi ve yıllık aidatları yönetim kurulunca belirlenir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.
3– Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4– Federasyon mal varlığından elde edilen gelirler,
5– Mevzuat hükümlerine uygun olarak alınacak bağışlar.
6– Federasyon, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bağış ve yardımlar,
8-Diğer gelirler. 
Federasyon Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esasları;
Federasyon, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinde belirlenen miktarı aşması halinde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Federasyon ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Federasyon defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Federasyon, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.