Eğitim Kurulu Talimatı

1. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı, Eğitim Kurulunun oluşumu, işleyişi, görev ve yetkileri ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, çocuk oyunları dalıyla ilişkili oyun lideri, oyuncu çocuklar, yönetici, hakem, istatistikçi ve benzeri sporla ilgili elemanlarının eğitimi ve Eğitim Kurulu ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonun Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana Tüzüğünün 2. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçen:

Federasyon : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu

Başkan : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanını

Yönetim Kurulu : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Yönetim Kurulunu,

Genel Sekreter : Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreterini

İl Temsilciliği :Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunun ildeki temsilcisini,

Spor Kulübü : İlgili kanunla kurulmuş olan,Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,

Kurul : Eğitim Kurulunu,

Koordinatör : Eğitim Kurulu Koordinatörünü ifade eder.

2. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER

Kurulun Oluşumu

Madde 5- Kurul, Federasyon Başkanı tarafından atanan bir Kurul Koordinatörü ile en az 4 en fazla 8 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, Kurul Koordinatörünün önerisi üzerine Başkanın uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Ayrıca, alt komisyonlar ve eğiticiler kurulu oluşturulabilir.

İşbölümü

Madde 6- Kurul Koordinatörü, Kurul ile Federasyon Yönetimi arasındaki ilişkileri yürütür. Kurul, üyelerinden birisini Kurul Sekreteri olarak belirler. Kurul, görev alanlarını dikkate alarak (oyun lideri eğitimi, diğer eğitim faaliyetleri, MEB ile ilişkiler, altyapı eğitimi, sınav komisyonu, program geliştirme vb.) işbölümü yapar ve bazı görevlerini alt komisyonlar eliyle yürütebilir.

Görev Süresi ve Üyelikten Düşme

Madde 7- Kurul Koordinatörü ve üyelerinin görev süresi 2 yıldır.

1. Eksilen üyenin yerine 5. maddedeki usûlle yeni üye atanabilir.

2. Bir yılda iki defa mazeretsiz, her ne sebeple olursa olsun yılda 2 olağan kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği bu şekilde düşen üyeler, 4 yıl süre ile yeniden Eğitim Kurulu üyeliğine atanamazlar.

3. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usûl izlenerek görevden alınabilir.

4. Görev süresi 2 yıl olmakla birlikte, Federasyon Başkanı bu zaman zarfında herhangi bir sebeple görevden ayrılırsa Eğitim Kurulunun görev süresi de sona erer.

Görevler

Madde 8- Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır;

1. Çocuk oyunlarının eğitimini geliştirmeye yönelik temel politika ve ilkeleri oluşturmak, projeler geliştirmek ve yıllık eğitim planları hazırlamak,

2. Oyun Lideri yetiştirme ve belgelendirmeyle ilgili talimatı hazırlamak,

3. Eğitim programlarını hazırlamak ve geliştirmek,

4. Çocuk oyunları ilgili tüm tarafları (oyun liderleri, oyuncu çocuklar, yöneticiler, hakemler vb.) kapsayacak biçimde, doğrudan ya da işbirliği içinde kurs, seminer, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek veya bu faaliyetleri düzenleyenlere destek vermek,

5. Başta oyun lideri kurslarının sınavları olmak üzere bir soru hazırlama ve değerlendirme birimi oluşturmak,

6. Öğretim materyalleri hazırlamak ve bunları ilgili taraflara yaymak,

7. Çocuk oyunları alanındaki güncel gelişmeleri izlemek, yayınları takip ederek bunları ilgililere yaymak,

8. Eğitim faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

9. Eğitim Kurulu alt komisyonlarını belirlemek ve çalışmalarını izlemek,

10. Başkan tarafından verilen görevleri yapmak.

11. ÇOSKF Merkez Hakem Kurulu ile işbirliği sağlamak.

Toplantı Yönetimi

Madde 9- Eğitim Kurulu toplantılarına Koordinatör başkanlık eder. Koordinatörün bulunmadığı oturumlara Kurul Sekreteri başkanlık eder. Federasyon Başkanı, olmadığı durumlarda yerine genel sekreter, gerekli gördüğü hâllerde Kurul toplantılarına katılır ve Kurula başkanlık eder.

Kararların Niteliği

Madde 10- Eğitim Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir. Federasyon Başkanı tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

Toplantı Usûl ve Esasları

Madde 11- Eğitim Kurulu 3 ayda bir düzenli olarak toplanır. Ancak, gerektiğinde acil toplantı yapılabilir.

1. Toplantılardan önce üyelere gündem gönderilir. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir.

2. Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda oturum başkanının oyu 2 oy sayılır.

3. Kurul, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

4. Kurul, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hâle getirip Eğitim Kurulu defterinde imza altına alarak Federasyon Başkanına sunar.

5. Kurul, görüş alışverişinde bulunmak üzere gerektiğinde Eğiticiler Kurulu üyeleri ile bir araya gelebilir.

Alt Komisyon Kurma

Madde 12- Kurul, görev alanına giren konularda Alt Komisyonlar halinde çalışabilir. İlke olarak, Alt Komisyon çalışmaları bir kurul üyesinin başkanlığında yürütülür. Alt Komisyon raporları, Kurul kararı ile Federasyon Başkanının onayına sunulur.

Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

Madde 13- Her türlü eğitim faaliyeti (Oyun Lideri Yetiştirme Kursları, Gelişim Seminerleri, Konferanslar vb.) Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık planda belirtilen yer ve tarihlerde, ilgili yönetmelik, talimat, eğitim programı ve esaslara uygun olarak düzenlenir.

Kurs Yöneticisi Görevlendirme

Madde 14- Her eğitim faaliyeti için, Eğitim Kurulu tarafından en az bir Kurs Yöneticisi görevlendirilebilir. Kurs Yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

1. Faaliyetin başlama tarihinden en az bir gün önce faaliyet yerinde hazır bulunmak,

2. Faaliyet yerinin hazırlanmasını ve faaliyetle ilgili her türlü öğretim materyali, araç ve gerecin temin etmek, faaliyeti düzenli olarak yürütmek, devam cetvellerini tutmak,

3. Sınav yapılan faaliyetlerde, sınav için gerekli önlemleri almak ve düzeni sağlamak, sınav komisyonu tutanağını ve sınavla ilgili evrakı almak ve Eğitim Kuruluna teslim etmek,

4. Faaliyet hakkında Eğitim Kuruluna rapor sunmak,

5. Faaliyetle ilişkili olarak Eğitim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Eğiticilerin Görevlendirilmesi:

Madde 15- Her türlü eğitim faaliyetinde görev alacak yurt içi ve yurt dışı eğiticilerin / uzmanların görevlendirilmesi Eğitim Kurulunun önerisi, Federasyon Başkanının onayı ile yapılır. Bu görevlendirmelerde, Çocuk oyunları Liderlerinin Eğitimi, Sınıflandırılması ve Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Ücretlendirme

Madde 16- Aşağıdaki faaliyetlerin ne şekilde ücretlendirileceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir;

1. Eğitim faaliyetlerinde görev alacak eğiticilerin / uzmanların ücretleri,

2. Kurs yöneticilerine ödenecek ücretler.

3. BÖLÜM – DİĞER HÜKÜMLER

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 17- Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; Federasyon Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Yürürlük

Madde 18- Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, 18.06.2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu Talimat hükümlerini Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı yürütür.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1- Bu Talimatın yürürlüğe girmesi ile Federasyon Başkanlığınca daha önce uygulanan eğitimler ile verilmiş olan kurslar bu hükümlere tabi olacaktır.