Disiplin Talimatı

GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 1

Amaç, Dayanak, Tanımlar, Uygulama Alanı ve İdari Yükümlülükler

Amaç

Madde 1: Bu Talimat, çocuk oyunları ve spor kulüpleri federasyonu faaliyetlerinde spor ahlakına uygun disiplinin sağlanması, Disiplin Kurulunun oluşumu, ulusal ve uluslararası esasların belirlenmesi buna ait uygulamalara göre disiplin suçu oluşturan eylemler ile bunlara uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2: Bu Talimat, çocuk oyunları ve spor kulüpleri federasyonu faaliyetlerinde bulunan; kulüpleri, kuruluşları, kurumları, oyuncuları, hakemleri, oyun liderlerini, yöneticileri, oyuncu temsilcilerini ve geleneksel çocuk oyunlarında yarışmalarında görevli diğer kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Talimat, Dernekler kanunu, dernekler yönetmeliği ile federasyon ana statüsü(tüzüğünün) ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Talimatta geçen;

Ana Statü: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Ana Statüsünü, Disiplin Kurulu: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Disiplin Kurulunu

Federasyon: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunu,

Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

Üst Kurul: Gençlik ve Spor Bakanlığınca oluşturulan ve genel anlamda disiplin cezaları konusuna bakan kurulu,

Kulüp: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüklerince tescilli spor kulüplerini, geleneksel çocuk oyunları faaliyetinde bulunan tüm özel ve federe kulüpler ile her kademedeki okul takımları kulüplerini,

Oyuncu: Federasyonca kendisine çıkarılmış oyuncu kimlikli olarak geleneksel çocuk oyunları yarışmalarına katılan, oyun oynayan kişileri,

Teşkilat: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu merkez ve yurt içi tüm birimlerini,

Yönetici: geleneksel çocuk oyunları faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanları, okul kulüplerinin yönetiminde görev alanları, oyun liderlerini, hakemleri, gözlemci ve temsilcileri, ifade eder.

Uygulama Alanı

MADDE 5- Bu Talimattaki yaptırımlar; kişiler ve onayla kurulup bu Talimatta yer alan kuruluşların mensupları hakkında uygulanır. Geleneksel oyun faaliyetlerinden aralıksız bir yıl ayrılmış kişiler hakkında takibata geçilemez.

İdari Yükümlülükler

MADDE 6 – Federasyonun maaşlı, ücretli memur ve hizmetlileri, fahri görevlileri bu Talimatın yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Ayrıca federasyon yönetim ve merkez kurulları da idari yükümlülükleri yerine getirmekle federasyonun tüzel kişiliğine karşı sorumluluk taşımaktadırlar, bu sorumluluk ilgili bu talimat hükümleri çerçevesinde görevlerin durumuna göre değerlendirilip yükümlülük getirmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurulunun Yetki, Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usulüne Ait Hükümler

Ceza Vermeye Yetkili Kurullar

MADDE 7 – Bu Talimattaki cezaları vermeye yetkili kurul; Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Disiplin Kuruludur.

Disiplin Kurulunun Yetkileri

MADDE 8 – Federasyon Disiplin Kurulu, görev kapsamına giren konularda bu talimat hükümlerine göre bütün cezaları vermeye yetkilidir.

Disiplin Kurulunun Oluşumu

MADDE 9 – (1) Disiplin Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir Başkan ve 2 asil, üç yedek üyeden teşekkül eder. Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için Ana Statünün 10’ncu madde birinci fıkrasındaki şartlar aranır. Asil ve Yedek üyelerden en az birinin hukukçu olması zorunludur. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asil üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır. Yedek üyenin süresi, yerine geçtiği üyenin süresi kadardır.

Kararların Yürürlüğe Girmesi

MADDE 10 – Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır. Görev süresi içinde Kurul feshedilemez, üyeler azil olunamaz. Ceza Kurulunun kesinleşmiş kararlarına karşı itiraz yoluna başvurulamaz. Bunun dışındaki hükümlere ilişkin kararlara itiraz mercii Tahkim Kuruludur.

Ancak, Disiplin Kurulu Kararının Federasyona intikalinden başlayarak on gün içinde Federasyon, verilen kararın yeniden incelenmesini gerekçelerini belirtmek suretiyle isteyebilir. Yeniden inceleme talebi cezanın uygulanmasını durdurmaz. Yeniden inceleme üzerine verilen karar hakkında yeni bir talepte bulunulamaz.

Görevler

MADDE 11 – Disiplin Kurulu; kulüpler, geleneksel çocuk oyunları faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar, oyuncular, hakem, oyun lideri, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

Toplantı Usulü

MADDE 12 – Disiplin kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Toplantı, Başkanın çağrısı üzerine en az iki üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asil üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Başkanın bulunmaması halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık yapar. Mazeretsiz olarak, üst üste 2 veya bir yıl içinde aralıklı olarak 4 toplantıya katılmayan Disiplin Kurulu Üyesinin üyeliği düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezalar ve Suç Oluşturan Eylemler

Cezalar

MADDE 13 – Bu Talimata göre verilecek cezalar;

Uyarı Cezası; Kulüp(okul)veya ilgililerin ceza konusu işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve aynı davranışı tekrarlamamaları için yazılı olarak yapılan bildirimdir.

Yarışmadan Men Cezası; Kulübün, oyuncuların ve oyun liderlerinin müsabakalara katılmaktan men edilmesidir.

Hak Mahrumiyeti Cezası; Kişinin Disiplin Kurulu tarafından belirlenecek geleneksel çocuk oyunları müsabakalarına katılmaktan, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik yapmaktan; Federasyon, kulüp veya kurum/kuruluş yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev almaktan; kulüp veya kuruluş mensubu olarak federasyonla resmi ilişkide bulunmak ve müsabakadan süreli olarak ya da tamamen men edilmesidir.

Para Cezası; Geleneksel çocuk oyunları ile ilgili olarak, en düşük ve en yüksek hadleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek olan paranın gelir olarak Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonuna ödenmesidir.

Puan İndirme Cezası; Bir takımın puanlarından, her yarışma için galibiyet hâlinde verilen puan miktarı kadar puanının düşürülmesidir.

Tescil İptali Cezası; Kulübün, oyuncunun, oyun liderinin, gözlemcinin Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonundaki sicil kaydının silinerek, Federasyonun düzenlediği etkinlikler dışında bırakılmasıdır.

Kasıtsız Eylemler

MADDE 14 – Federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi kasıtsız olarak yerine getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getirenler,

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu yetkili kurulları tarafından sorulan sorulara, istenilen izahata, kasıtsız olarak süresinde yanıt vermeyen, eksik veya yanlış yanıt verenler,

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı kaba, müstehzi ve küçük düşürücü şekilde hareket edenler, uyarı cezası ile cezalandırılır.

Centilmenliğe Aykırı Hareket

MADDE 15- Onur kırıcı, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan kişiler bu hususta ayrı bir ceza hükmü bulunmadığı takdirde, bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Talimatlara Aykırı Hareket

MADDE 16- Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu mevzuatına kasten aykırı harekette bulunan kişi veya kuruluşlar bu hususta ayrı bir ceza hükmü bulunmadığı takdirde bir yıldan iki yıla

kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ayrıca ilgili kişi veya kuruluşa en üst hadden para cezası verilir.

Hakaret

MADDE 17- Genel Müdürlük veya bir mensubuna, Federasyon veya bir mensubuna, Federasyon Kurulları ile Disiplin Kurullarının mensuplarına sözle ya da basın, medya ve internet siteleri vasıtasıyla hakaret eden kişi altı aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Bu suçun protokol tribününde islenmesi hâlinde verilecek ceza bir misli artırılır. Müessir fiil islendiği takdirde, sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Kaba, Müstehzi ve Küçük Düşürücü Hareketler

MADDE 18- Federasyon teşkilatına veya bu teşkilatın bir mensubuna veya sporcuların huzurunda veya gıyabında, yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yolu ile kaba, müstehzi ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu kabil hareketlerde bulunanlara bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

Çocuk oyunları müsabakasından önce, müsabaka sırasında ve müsabakadan sonra görevli hakemlere ve teşkilat mensuplarına ve oyunculara, kuruluş yöneticilerine, seyircilere kaba, müstehzi ve küçük düşürücü söz sarf eden veya

bu kabil hareketlerde bulunanlar bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Müessir Fiil

MADDE 19- Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu mensuplarına ve diğer tüm ilgililere görevlerini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı, ayrıca müsabakalardan önce, müsabaka sırasında ve müsabakadan sonra oyunculara ve diğer tüm ilgililere fiziksel zarar verecek müessir fiil işlendiği takdirde müsabakalardan en az iki yıl süre ile men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. Ağır hallerde ceza sürekli hale çevrilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.

Sahte Oyuncu Kimlik Kullanımı, Sahtecilik ve Teşkilatı Kandırma

MADDE 20- (1) Kimlik veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya hak sahibi olmadığı kimliği kullanmak sureti ile Teşkilatı / Federasyonu kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan veya kullandıranlar bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kuruluşun Sahtecilik ve Teşkilatı Kandırma Suçlarına Katılması

MADDE 21- On beşinci Madde’de yazılı suçların sübutu halinde, ilgili kurum/kuruluş bir yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.

Ceza Süresini Beklememek

MADDE 22- Müsabakadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya yönetim önleminin tebliğine rağmen bu önlem kaldırılmadan müsabakalara katılanlar veya bunu temin edenler, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya yönetim önlemi ile müsabakaya katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen yöneticilik yapanlar mevcut cezasına ek olarak bir yıldan az olmamak kaydıyla hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

İzinsiz Yabancı Millî veya Temsili Takımında Görev Almak veya Müsabakaya Katılmak

MADDE 23- Yabancı bir memleketin milli veya temsili takımında, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonundan izin almaksızın görev kabul eden veya müsabakaya katılan kişiler bir yıldan az olmamak kaydıyla hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

İzinsiz ve Mazeretsiz Müsabaka

MADDE 24- Geleneksel çocuk oyunları lig Talimatının ilgili hükümlerine uymayanlar, yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken müsabakayı izinsiz yapanlar veya yaptıranlar veya böyle bir müsabakayı yönetenler ile Ana Statüde belirtilen şartlarda kulüp tescilini yaptırmayanlar

ile katılım koşullarını yerine getirmeyen okul takımları bir yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Mülki idari amirliklerine ve cumhuriyet savcılığına yapılacak başvuru ile izinsiz yarışmanın yapıldığı kullanılan tesisin kapatılması talep edilebilir.

İzinsiz yarışma organize edenler ve/veya yönetenler hakkında kanun ve yönetmenliklere aykırı davranıştan dolayı cezalandırılmaları ve kullanılan tesisin kapatılması için mülki idari amirliklere ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulur, ilanları (yazılı ve sözlü basın, internet ortamında veya basılı afiş) durdurulur, yarışmalar başlatılmaz, başlayanlar durdurulması sağlanır. İzinsiz yarışmanın ilan edilen başhakemi hakkında idari soruşturma açılarak bir yıldan az olmamak kaydıyla hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ayrıca ilgili tümkişi veya kuruluşa en üst hadden para cezası verilir.

Teşkilatın düzenlediği müsabakalara katılması gerektiği halde, mazeretsiz katılmayan kişiler altı aydan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men, kuruluşlar ise bir yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.

Seremoni, Temsili ve Millî Müsabakaya Katılmamak

MADDE 25- Yayın yolu ile veya yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsili veya millî müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden sporcu üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır. Olayın niteliğine göre ilgili kuruluş altı aya kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılabilir.

Millî Onuru İhlal

MADDE 26- Yurt içinde veya yurt dışında, her ne suretle olursa olsun, Türklüğün veya yabancı bir milletin onurunu kırıcı harekette bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Saha Olayları

MADDE 27- Müsabakaların yapıldığı saha ve tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Suça Teşvik

MADDE 28- Geleneksel çocuk oyunları karşılaşması sırasında veya dışında oyuncu veya seyircileri rakip oyuncular, yöneticiler veya müsabakayı yönetenler aleyhine suça teşvik edenler bir yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Müsabakanın Devamına Engel Olmak

MADDE 29- Oyun müsabakasının her ne suretle olursa olsun, iyi bir şekilde başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olan kişi veya kuruluşlar bir yıldan az olmamak üzere müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Tanıklıktan Kaçınmak

MADDE 30- Soruşturma sırasında tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatı ile yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Hileli ve Danışıklı Müsabaka

MADDE 31- Hileli ve danışıklı çocuk oyunları müsabakası yapan, yaptıran kişiler ve aracılar en az bir yıl müsabakadan men cezası veya bir alt lige indirme cezası ya da bir yıl süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır, kurum/kuruluşlar bakımından ise tescil iptali cezası için Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kuruluna öneride bulunulur.

Doping

MADDE 32- Ferdi, okul ya da kulüp müsabakalarında;

(1)Oyuncuların doping kontrolüne gitmeyi reddetmesi, doping kontrol işlemine uygun olmayan davranışlarda bulunması, hile yapması veya hile yapmaya teşebbüs etmesi, müsabakadan önce veya müsabaka sırasında doping maddelerini kullanması yada oyuncunun yasaklı bir yöntemi kullandığının tespit edilmesi, oyuncudan alınan “A” örneğinde yasaklı bir maddenin tespit edilmesine rağmen sonuca,

48 saat içinde itiraz edilmemesi, “B” örneğinin analizinde de yasaklı bir maddenin tespit edilmesi, oyuncunun doping yaptığını gösteren delillerin bulunması, durumlarında oyuncu ilk defada en az iki yıl müsabakadan men cezası, bir ve daha fazla tekrarlanması durumunda ise sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) Doping kontrolü yapıldıktan sonra herhangi bir sağlık kurumundan alınacak rapor veya komisyona yapılacak başvuru cezai işlem sırasında dikkate alınmaz.

(3) Kulüp müsabakalarında doping kontrolü sonucunda bir kulübün bir sezonda bir oyuncusundan pozitif sonuç alınması durumunda kulüp 1000 TL para cezası ile cezalandırılır. Bu para cezası, kulübün bir sezonda iki oyuncusundan da pozitif sonuç alınması durumunda beş kat, üç ve daha fazla oyuncusundan da pozitif sonuç alınması durumunda on kat arttırılır. Ayrıca kulübün doping kontrolü yapılan sezon için iki puanı silinir. Aynı durum ferdi müsabakalarda gerçekleşirse para cezası oyuncudan tahsil edilir.

(4) Doping kontrolü sırasında talimatlara aykırı davranışlarda bulunan, dopingli oyuncunun müsabakaya katılmasını sağlayan, dopingli olduğunu bildiği halde müsabakaya katılmasını önlemeyen, doping uygulamalarına karıştığı, katıldığı, önerdiği, zorladığı, yardım ettiği, uyguladığı saptanan yönetici, oyun lideri ve diğer ilgililer bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti ve 1000 TL para cezası ile cezalandırılır. Bu durumda ilgililer hakkında verilen para cezaları kulübünden (okulundan)tahsil edilir.

(5) Doping yaptığı sabit olduğu takdirde Federasyonca bu doping kontrolü için yapılan giderlerin 10 katı tutarı, ferdi müsabakalarda oyuncunun kendinden, okul/kulüp müsabakalarında kulübünden tahsil olunur.

Müsabakaya Katılmamak veya Katılmayı Önlemek

MADDE 33- Kurum/kuruluşun veya diğer kurum/kuruluşun oyuncusunun menfaat temini veya sair suretlerle müsabakalara katılmasına engel olan ve müsabaka hazırlığına veya müsabakaya katılmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Görev Suçu

MADDE 34- Kurum/kuruluşlarda kabul edilen herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete, spor terbiye ve disiplinine veya mevzuata veya yazılı tebligata aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Emirlere Uymamak

MADDE 35- Müsabaka hazırlıklarında, müsabakalarda ve spor seyahatlerinde yöneticilerin emirlerine uymayan alaylı, kaba ve müstehzi hareketlerde bulunanlar bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Huzursuzluk Çıkarmak

MADDE 36- Spor seyahatlerinde disipline aykırı hareketlerde bulunan ve kafilenin huzurunu bozanlar altı aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Tek Taraflı Yönetim

MADDE 37- Müsabakaları kurum/kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Müsabakaları kurum/kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler merkez hakem kuruluna ve/veya ilgili federasyona rapor edilir/bildirilir.

Menfaat İle Yönetim

MADDE 38- Otuz ikinci maddedeki yönetim, maddi veya manevi menfaat karşılığında yapıldığı takdirde hakemler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Görevi İhmal ve Suiistimal

MADDE 39- Müsabaka yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya müsabakayı geç başlatan veya müsabakayı yönetmeyen veya talimatlara aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal veya suiistimal edenler, altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Hükümlülük

MADDE 40- Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya genel ahlaka karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlarla, genel olarak ağır hapis veya kasıtsız suçlar dışın da bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. İlgilinin başvurusu üzerine cezanın kaldırılmasına veya kısaltılmasına Yönetim Kurulunca karar verilir.

Basına Bilgi ve Demeç verme

MADDE 41- Federasyonun faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak federasyon adına basına bilgi ve demeç verme yetkisi Federasyon başkanına aittir.Federasyonun sürekliliği ve menfaatleri göz önünde bulundurulmak kaydıyla ve yönetim kurulunca da kararların sonucu basın uygulamaları yerine getirilir.Federasyonun tüzel kişiliğine karşı olumsuz durum yaratmaması açısından keyfi tutum takınılamaz bu durum başkan içinde geçerlidir.Federasyonda her şekilde görevli bulunanlar federasyon yetkili organlarınca açıkça yetkilendirilmedikçe basına bilgi ve demeç veremez, federasyonun faaliyet ve politikalarını basın yolu ile eleştiri konusu yapamazlar. Bu hususa aykırı davranan federasyon görevlilerine altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Federasyonun Temsil Yetkisi

MADDE 42- Federasyonun temsili Başkana aittir. Federasyon adına yapılacak her türlü faaliyet ve işlemler, federasyonca bu faaliyet ve işlemlerle görevlendirilenlerce yapılır. Federasyonda görevli olmakla beraber görevi dışında federasyon adına faaliyette buluna görevliler fiillerinin ağırlık ve derecesine göre altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ayrıca durumun ağırlığına göre ilgili hakkında disiplin cezasının yanı sıra diğer yasal işlemler de yapılır.

MADDE 43- Okul takımları uluslararası organizasyonlarının bir gereği olan kültür etkinliklerine hazırlıklı gider. Bu konuda hazırlık yapmayan veya hazırlık dışında söz ve eylemde bulunan kişi ve takım ilk fiillerinde altı aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Tekerrüründe altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ayrıca durumun ağırlığına göre ilgili hakkında disiplin cezasının yanı sıra diğer yasal işlemler de yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Önlemleri, Cezayı Azaltan ve Artıran Sebepler, Soruşturma, Soruşturma ve Ceza Zaman Aşımı, İnfaz ve

İtiraza İlişkin Usul ve Esaslar

Yönetim Önlemleri

MADDE 44- Yönetim önlemi, kesin bir ceza hükmü (kararı) bulunmayan durumlarda, kulüp veya kişiye hak mahrumiyeti vermek veya müsabakalardan veya müsabakayı yönetmekten yasaklamaktır.

Yönetim Önlemi Uygulama Yetkisi

MADDE 45- Bu Talimat hükümleri doğrultusunda;

(1) Federasyon Başkanı veya Başkanın görevlendireceği kişiler; Okul takımları ve kulüp oyuncularını, müsabakalardaki görevlileri, kulüpler ve kulüp yöneticileri ve işverenler hakkında,

(2) Disiplin Kurulu; görev alanlarına giren hususlarda, soruşturma sonuna kadar her zaman kulüp ve kişiler hakkında,

(3) Üst kurul; Federasyona bağlı tüm kulüpler ve kişiler hakkında, yönetim önlemi uygulamaya yetkilidir.

Yönetim Önleminin Başlaması

MADDE 46- Yönetim önlemi,

(1) Bu Talimatta yazılı disiplin suçunu oluşturan eylemi nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan Okul takımları ve kulüp oyuncuları, için müsabakadan çıkarıldığı anda,

(2) Durumun önemine göre yetkili yerlerde soruşturma evrakının tamamlanması sırasında veya soruşturmaya uğrayanın tedbirli olarak disiplin kuruluna sevki durumunda ya da olayın ardından karar alınması anında,

(3) Üst Kurulca (bakanlıkça oluşturulmuş kurul) karar alınması anında, yürürlüğe girer.

(4) Sportif ceza uygulamasında esas olan idari tedbirsiz yargılamadır. İdari tedbirli dosyalar en geç otuz gün içinde karara çıkartılır.

Soruşturmanın uzaması halinde, idari tedbir Disiplin Kurulu tarafından Yönetim Kurulu ve ilgilisince talep halinde kaldırılır.

Disiplin Kurulu, görev alanına giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, yönetim önleminin kapsamını yeniden belirleyebilir veya yönetim önlemlerini kaldırabilir. Yönetim Kurulunca konulan idari tedbire savunmayla birlikte Disiplin Kurulunda itiraz edilebilir. Disiplin Kurulunca konulan idari tedbire ancak esas kararla birlikte Tahkim Kurulunda itiraz edilebilir.

Yönetim Önleminin Bildirimi

MADDE 47- Bildirimi gereken yönetim önlemleri, yıldırım telgraf, tele faks, hızlı posta, elektronik posta veya Federasyonun resmi Internet sitesinden yayınlanarak ilgililere Federasyonca bildirilir.

Cezayı Azaltan Sebepler

MADDE 48- Eylemin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde tayin olunan ceza yarısına kadar indirilebilir. Eylemin tahrik sonucu işlendiğinin anlaşılması üzerine belirlenen cezalar yarısından üçte ikisine kadar indirilebilir. Tahrik sonucu oluşan eylemlere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl süreli hak mahrumiyetine çevrilir. Disiplin Kurulu tarafından, tahrik nedeniyle azaltmadan ayrı olarak, kulüp veya kişi lehine cezayı azaltacak özel durumların varlığı halinde ceza yarısına kadar indirilebilir.

Cezayı Artıran Sebepler

MADDE 49-(1) Aynı suçun bir sezonda birden çok işlenmesi durumunda ceza yarı katı oranında arttırılır. Uyarı cezası tekerrüre esas olmaz.

(2) Bu Talimata göre müsabakalardan men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçların, yabancı ülkelerde işlendiği durumlarda verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir.

Soruşturmanın Açılması

MADDE 50- (1) Tüm faaliyetlerde Disiplin Kuruluna sevk işlemleri Federasyonca yapılır. Disiplin suçu teşkil eden fiil ve eylemlerde Federasyon Başkanı ya da yetkilendireceği görevliler marifetiyle ön soruşturma yaptırabilir ve yapılan soruşturmanın sonucuna göre Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

(2) Hakemlerin eylemleri önce Merkez Hakem Kurulunca incelenir ve düzenlenen rapor Federasyon Yönetim Kurulunda görüşülür. İl müsabakalarında görevli hakemler hakkındaki sevk işlemleri ilgili İl Hakem Kurulunun önerisi üzerine sırasıyla Başhakem, Merkez Hakem Kurulu ve Federasyonca yapılır.

(3) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, müsabakanın çeşidi, cezalandırılması istenen kişi ve kulüplerin adları belirtilir.

Savunma Alınması

MADDE 51- Savunma alınmadan ceza verilmez. Yazılı savunma Disiplin Kuruluna verilir. Kurul gerek görürse sözlü savunmayı tespit etmek için üyelerinden birini görevlendirebilir. Kulüpler ve Kuruluşlar, Başkanı veya görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur. İvedi durumlarda savunma acele posta ile alınabilir. Bunların ulaştığı tarih tebligat tarihi sayılır. İvedi durumlarda tebligat, Federasyon personeli ile yapılabilir. Tebligatı almakta diretilmesi durumunda, bu yönde tutulacak bir tutanak, tebligat evrakı yerine geçer. Tebligatı izleyen üç gün içinde savunmanın Federasyona ulaştırılması şarttır. Aksine davranış, savunmadan vazgeçildiği anlamına gelir.

Soruşturmanın Tamamlanması

MADDE 52- Sevk yazısı ve ekli evrakın Disiplin Kuruluna ulaşması ile soruşturma başlar. Kurul, önce yönetim önlemi ve savunma konularını inceler, soruşturma işlemlerinin eksik kalan kısımlarını tamamlar. Disiplin Kurulu müsabakalarla ilgili olaylarda karar verirken başhakemlerin, gözlemci raporlarını dikkate alır. Tanıklar, tebligatı izleyen beş gün içinde yazılı bildirimlerini Federasyona ulaştırmak zorundadırlar. İncelenen olayda sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında Disiplin Kurulu doğrudan soruşturma yapabilir. Disiplin Kurulunun yazışmalarını Raportör yürütür.

Karar

MADDE 53- (1)Disiplin Kurulu, savunma evraklarının Federasyona ulaşmasından itibaren yapacağı ilk toplantıda delilleri, soruşturma ve incelemeden edineceği izlenimi dikkate alarak karar verir.

(2) Kararlar; cezalandırılmaya veya cezaya gerek olmadığına veya soruşturmanın ertelenmesine veya düşürülmesine ilişkin olabilir. İlk toplantıdan ve karardan önce disiplin kuruluna verilenlerin tedbirli olarak sevkleri halinde yönetim önlemi başlamış olur. Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, içeriği ve cezanın uygulanma usulleri gösterilir.

(3) Cezayı artıran ve azaltan sebepler; Kararda ayrıca sevk idari tedbirli yapılmışsa idari tedbir süresi mahsup edilerek varsa kalan bakiye cezası gösterilir. Yoksa infaza yer olmadığı belirtilir. Kararın tebliği iadeli taahhütlü mektup veya teyitli faks ile yapılır. Ceza verilmişse Federasyonun resmi internet sitesinden duyurulur.

(4) Ceza kararlarına bu Talimatta gösterilen biçimde itiraz edilebilir. Ancak itiraz ceza uygulanmasını durdurmaz.

Soruşturma Zaman Aşımı

MADDE 54- (1) Federasyon faaliyetlerinden aralıksız olarak bir yıl ayrılmış kişiler hakkında soruşturmaya başlanmaz.

(2) Uyarı cezasını gerektiren durumlarda üç ayın, müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren durumlarda bir yılın, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren durumlarda üç yılın geçmesi ile soruşturma ortadan kalkar. Soruşturma zaman aşımının başlangıcı olay günüdür.

Ceza Zaman Aşımı

MADDE 55- Uyarı cezası altı ay, müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl içerisinde uygulanmaz ise, ceza ortadan kalkar. Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza uygulanmasının herhangi bir suretle durduğu günden itibaren işlemeye başlar.

Soruşturma ve Ceza Zaman Aşımının Kesilmesi

MADDE 56- Disiplin Kurulunun soruşturma ile ilgili işlemleri ve ceza kararı verilmesi soruşturma zaman aşımını, kararın infazına dair her işlem ceza zaman aşımını keser. Zaman aşımı kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlar. Gerek soruşturma zaman aşımı, gerekse ceza zaman aşımı doğrudan uygulanır.

Uygulamanın Özel Hükümleri

MADDE 57- (1) Resmi müsabaka cezası, sadece o kategori resmi müsabakaları sayılarak men suretiyle infaz edilir. Uygulama tamamlanıncaya kadar bütün kategorilerdeki müsabakalarda oynayamaz.

(2) Federasyon müsabaka mevsimi Federasyonca belirlenip ilan edilen dönemdir.

(3) Federasyon müsabaka mevsiminde tamamlanmayan resmi müsabaka adedi ile men cezasının infazı sonraki müsabaka mevsimine intikal eder ve mevsimin ilk resmi müsabakasından başlanarak aralıksız uygulanır.

(4) İki Federasyon müsabaka mevsimi arasında cezalı sporcu özel müsabakalarda oynayabilir.

(5) Tek müsabakadan men cezasının uygulanmasından önce sporcu özel müsabakada oynayabilir. Oyun kurallarını ihlal etmekten ötürü özel bir müsabakada oyundan çıkarılan oyuncular, aynı olayda ayrıca cezalandırılmamışsa, bir sonraki özel veya resmi müsabakada oynayabilirler.

(6) Federasyon müsabakası nedeniyle yönetim önlemi veya cezası uygulanmakta olan oyuncu öğrenci, kimlik kartını taşıdığı spor kulübünün müsabakasına katılabilir. Federasyon tarafından izin verilen özel müsabakalarda, müsabakadan men cezası ile cezalandırılan oyuncular hakkında, bu ceza, resmi müsabakalarda verilen aynı nitelikteki ceza gibi uygulanır.

Ceza Kararlarının Genel Niteliği ve Millî Müsabaka İzni

MADDE 58- Disiplin Kurulunca verilen kesinleşmiş cezalar bu talimatta öngörülen durumlar dışında hiç bir makam ve kişi tarafından af edilemez ve değiştirilemez. Cezalı süre aralıksız işler. Uluslararası teşekküller tarafından düzenlenen müsabakalar ile milli ve temsili müsabakalarda, cezalı veya yönetim önlemli oyuncuların müsabakaya katılmalarına Federasyon Başkanı izin verebilir. İzinli süreyi müteakip ceza ve yönetim önlemi uygulaması derhal başlar.

Uygulama Evrakı

MADDE 59- Uygulamayı müteakip, ilgililerce resmi müsabakaların tarihlerini, uygulamanın başladığı ve sona erdiği günleri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, hemen ceza kararını veren disiplin kuruluna gönderilir.

İtiraz Yerleri

MADDE 60- Disiplin Kurulunca verilen her türlü karara karşı, tebliğinden itibaren on gün içinde, Genel Müdürlük Üst Kuruluna itiraz edilebilir.

İtiraz Usulü

MADDE 61- Disiplin kurulu kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu kulüp itiraz edebilir. Karar kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği yetkili tarafından yapılır. Disiplin Kurulu kararlarına yönelik itirazlarda, Üst Kurul Talimatında gösterilen usul uygulanır.

Soruşturmanın Yenilenmesi

MADDE 62- Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce yazılı kurallarda ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; Federasyon Başkanı, Disiplin Kurulundan bu işin yeniden incelenmesini veya karar, ceza verilmesine ilişkin ise, cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar geri bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine Disiplin Kurulu, cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra ve inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesin yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Müsabakadan Men Cezasının Uygulanması

MADDE 63-(1) Müsabakadan men cezası dörde ayrılır;

a) Tek Müsabakadan Men Cezası; Kuruluşların, kulüplerin ve sporcuların bir resmi müsabakadan men edilmeleridir. Resmi müsabakalarda, oyun disiplini veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyundan çıkarılan sporcu, o yarışmayı takip eden ilk resmi müsabakaya katılamaz.

b) Süreli Müsabakadan Men Cezası: Kuruluşların, kulüplerin ve sporcuların yirmi günden az, üç yıldan çok olmamak üzere müsabakadan men edilmeleridir.

c) Resmi Müsabaka Adedi ile Men Cezası: Üç ay ve daha az süreli müsabakalardan men cezalarının, resmi yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.

d) Temsili, Millî ve Uluslararası Müsabakalardan Men; Temsili, Milli ve Uluslararası müsabakalardan çıkarılma halinde, Uluslararası teşekküllerin kendi kuralları uygulanır. Ayrıca gerek görülürse Federasyon çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre evrakı Disiplin

Kuruluna sevk edebilir.

Aşağıdaki tabloda süreler ve karşılık gelen resmi müsabaka sayıları yer almaktadır.

Ceza Süresi

(Gün)

Yerine Geçen Resmi

Müsabaka sayısı (Adet)

1–14 1

1–20 2

1–27 3

1–34 4

1–45 5

1–60 6

1–75 7

1–90 8

(2) Verilen bu cezalar para cezasına çevrilemez.

Hak Mahrumiyeti Cezasının Çeşitleri

MADDE 64- Hak mahrumiyeti cezası iki türlüdür:

a) Süreli hak mahrumiyeti: Bir aydan az, beş yıldan fazla olamaz.

b) Sürekli hak mahrumiyeti: Kişilerin, Bakanlık, Genel Müdürlük, Federasyon ve Spor Teşkilâtı faaliyetlerinden sürekli olarak çıkarılmasıdır.

Disiplin Talimatına Aykırı Hükümler

MADDE 65- Diğer Talimatlara, bu Talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan hükümler konulamaz. Bu kabil hükümler geçerli sayılmaz.

Disiplin Talimatının Değişmesi

MADDE 66- Eylemin işlendiği zamanın Talimatı ile karar verilmeden önce yayımlanan Talimatın hükümleri birbirinden farklı ise, kurum/kuruluş veya kişinin lehine olan hüküm uygulanır.

Hakkında Hüküm Olmayan Haller

MADDE 67- Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Ana Statüsü kapsamında hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 68- Bu Talimat Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 69- (1) Bu Talimatı Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.